Jesteś tutaj

Wniosek dla państwowych osób prawnych

Informacja dla państwowych osób prawnych składających wnioski do Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.)


1. Rodzaje czynności prawnych rozporządzających składnikami majątku trwałego przez państwowe osoby prawne na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa:

 • sprzedaż składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości,
 • wniesienie aportem majątku trwałego do spółek,
 • przeniesienie w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa własności rzeczy lub praw majątkowych, na rzecz Skarbu Państwa lub gminy,
 • sprzedaż akcji lub udziałów posiadanych w innych spółkach,
 • nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego, w tym nieruchomości,
 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających składniki majątkowe (zastaw, hipoteka, służebność gruntowa),
 • oddanie składników majątku trwałego do odpłatnego lub nieodpłatnego używania (dzierżawa, najem, użyczenie),
 • inne czynności prawne nie wymienione powyżej rozporządzające składnikami majątku trwałego.


2. Wymagane dokumenty i informacje:

Państwowa osoba prawna obowiązana jest do wniosku (zależnie od jego treści) dołączyć dokumenty, na podstawie których Minister Skarbu Państwa będzie mógł ocenić, czy zamierzona czynność prawna może być dokonana (względy formalne), ale również ocenić legalność oraz celowość jej dokonania z punktu widzenia racjonalnej gospodarki i interesów wnioskodawcy oraz interesu Skarbu Państwa.


Wnioskodawca obowiązany jest do przedłożenia wniosku zawierającego następujące dane:

 1. podstawę prawną wystąpienia,
 2. przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych,
 3. wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia,
 4. sposób rozporządzenia, tj. precyzyjne wskazanie rodzaju zamierzonej czynności prawnej,
 5. tryb oraz cenę sprzedaży składników aktywów trwałych,
 6. tryb wyłonienia nabywcy/najemcy/dzierżawcy/użytkownika oraz przewidywaną wysokość stawki czynszu,
 7. podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie,
 8. uzasadnienie gospodarcze zamierzonej czynności prawnej z punktu widzenia interesów wnioskodawcy.


Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość prawna została nadana wnioskodawcy ustawą, tj.:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • jednolity tekst: statutu spółki, umowy spółki, statutu jednostki badawczo-rozwojowej,
 • umowa o zarządzanie, akty prawne dotyczące statusu przedsiębiorstwa państwowego,
 • statut uczelni oraz inne dokumenty dotyczące statusu państwowej osoby prawnej,
 • wyciąg z księgi udziałów lub akcyjnej (w przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia udziałowców lub akcjonariuszy spółki na podstawie odpisu z KRS),

2) dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do przedmiotu rozporządzenia, tj.:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów oraz budynków,
 • decyzja uwłaszczeniowa (w zależności od treści wniosku),
 • decyzja o podziale nieruchomości (jeżeli grunt ulegał podziałowi),
 • odpis z KRS (dotyczy rozporządzania udziałami i akcjami),
 • wyciąg z księgi udziałów lub akcyjnej (w przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia przedmiotu rozporządzenia na podstawie odpisu z KRS),

3) dokumenty potwierdzające wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, tj.:

 • operat szacunkowy określający wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia oraz wartość rynkową czynszu,
 • polisa ubezpieczeniowa (dotyczy niektórych ruchomych środków trwałych, na których ustanowione ma być zabezpieczenie),
 • dowód zakupu (dotyczy nowych ruchomych środków trwałych, na których ustanowione ma być zabezpieczenie),

4) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie, np.:

 • parafowany przez strony projekt umowy sprzedaży,
 • parafowany przez strony projekt umowy zastawu lub przewłaszczenia,
 • parafowany przez strony projekt umowy kredytowej, z którego wynika konieczność ustanowienia zabezpieczenia,

5) zgoda statutowych organów państwowej osoby prawnej na dokonanie czynności prawnej, jeśli zgoda taka jest wymagana, tj.:

 • uchwała Zarządu Spółki,
 • uchwała Rady Nadzorczej Spółki,
 • opinia Pełnomocnika Wspólnika,
 • uchwała Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • uchwała Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego (działającego na podstawie
 • umowy o zarządzanie),
 • uchwała Rady Pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
 • opinia organu założycielskiego przedsiębiorstwa,
 • uchwała (opinia) Rady Nadzorczej, powołanej do sprawowania nadzoru nad państwową osobą prawną,
 • uchwała (opinia) Rady Naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz organu nadzoru nad tą jednostką,

6) informacja dotycząca wartości księgowej netto składników majątku trwałego - środków trwałych, będących przedmiotem rozporządzenia oraz procentowego ich udziału w wartości księgowej netto majątku trwałego ogółem i w aktywach (w uzasadnionych przypadkach),

7) informacja dotycząca przewidywanego sposobu spłaty zaciągniętego kredytu, oświadczenie organu spółki (przedsiębiorstwa państwowego) i innych państwowych osób prawnych, złożone z uwzględnieniem jego skutków prawnych, iż na dzień otrzymania przez MSP wniosku w sprawie, nie zostały ustanowione hipoteki, czy nie dokonano przewłaszczenia lub zastawu na środkach trwałych (w uzasadnionych przypadkach),

8) dokumenty dotyczące sytuacji prawnej podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić rozporządzenie:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wyciąg z księgi udziałów lub akcyjnej (w przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia udziałowców lub akcjonariuszy spółki na podstawie odpisu z KRS),
 • wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

W uzasadnionych przypadkach Departament rozpatrujący ww. wnioski w imieniu Ministra Skarbu Państwa uprawniony jest w toku postępowania do żądania również innych dokumentów i informacji.


 

Medatdane

Autor: Departament Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 13.02.2009 , Data modyfikacji : 21.07.2015 Piotr Krupa
do góry