Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w MSP w 2013 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o sposobie rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w MSP w 2013 r.

Art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na Ministra Skarbu Państwa obowiązek dokonywania okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa i jednostkach nadzorowanych. W wyniku przeprowadzonej oceny, Minister Skarbu Państwa obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz do wykorzystania wniosków z opracowanej analizy.

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w każdym ministerstwie może być utworzona komórka organizacyjna do spraw kontroli, skarg i wniosków. W MSP tę funkcję pełni  Biuro Kontroli.

Zasady, tryb i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MSP regulują następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Zarządzenie Nr 21 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”,
 • Zarządzenie Nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”.

Zestawienie sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku

Sposób załatwienia sprawy:

* pozytywny – zgodnie z wnioskiem wnoszącego lub informujący o sposobie załatwienia sprawy

** negatywny – brak podstaw prawnych do załatwienia sprawy zgodnie z oczekiwaniami wnoszącego

***inny – np. pozostawienie do wiadomości lub wykorzystania oraz bez rozpatrzenia

Na 439 spraw, które w 2013 r. wpłynęły do MSP we własnym zakresie zostało załatwionych 400 a 39 spraw, dla których rozpatrzenia MSP nie jest właściwym adresatem, zgodnie z art. 231 Kodeksu postepowania administracyjnego zostało skierowanych do innych instytucji, według kompetencji. Natomiast wśród 223 spraw, których sposób załatwienia został wykazany jako tzw. „inny”, są m.in. sprawy nie dotyczące MSP i przesłane jedynie do wiadomości bądź wykorzystania oraz listy  o charakterze napastliwym, wulgarnym bądź wielowątkowym o niezrozumiałej treści, które po uprzednim zarejestrowaniu były odkładane do akt bez rozpatrzenia.

Natomiast do jednostki nadzorowanej przez MSP, tj. Prokuratorii Generalnej nie wpłynęła żadna sprawa.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II. Terminowość załatwiania skarg i wniosków

Korespondencja przychodząca do MSP załatwiana była w terminach ustawowych, wynikających z KPA.  Jednakże w 12 sprawach o wysokim stopniu skomplikowania  kodeksowy termin (co stanowi 2,7%) - ulegał wydłużeniu z uwagi na konieczność zgromadzenia i przeanalizowania obszernego materiału dowodowego, zasięgnięcia opinii prawnej oraz prowadzenia czasochłonnego postępowania administracyjnego celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień. Dotyczy to również spraw, w których wystąpiła konieczność prowadzenia szczegółowych postępowań wyjaśniających przez rady nadzorcze, których tryb pracy uzależniony jest od częstotliwości posiedzeń. Wówczas Wnoszący informowany był pisemnie o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi (co jest zgodne z obowiązującymi przepisami).

III. Zakres przedmiotowy załatwionych skarg i wniosków

Tematyka skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa jest zróżnicowana.

Zestawienie ilościowe rozpatrzonych skarg i wniosków według grup tematycznych, przedstawia poniższa tabela.

1. Nadzór właścicielski i założycielski Ministra Skarbu Państwa

Do Ministra Skarbu Państwa jako organu sprawującego nadzór właścicielski i założycielski nad spółkami i przedsiębiorstwami państwowymi w 2013 r. skierowanych zostało 45 skarg i wniosków, w których nadawcy postrzegali często Ministra Skarbu Państwa, w sensie podmiotowym, jako organ uprawniony do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów, które -zdaniem wnoszących - miały miejsce w przedsiębiorstwach i spółkach.

Wnoszone sprawy miały bardzo zróżnicowany charakter i dotyczyły następujących zagadnień:

 • nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub spółką,
 • zbyt wysokiego poziomu wynagrodzenia członków zarządów,
 • niedostatecznego nadzoru ze strony MSP nad pracą organów zarządzających,
 • nieetycznych zachowań, jak również posiadania nieodpowiednich kwalifikacji przez osoby powołane przez MSP do organów zarządzających i nadzorczych,
 • zasad współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i opłacalności tych działań,
 • niekorzystnej sprzedaży nieruchomości i sposobu organizowanych  przez spółki przetargów.

Ponadto poruszano sprawy dotyczące  konkretnych spółek, w tym dot. m.in:

 • skargi byłego pracownika, który był powołany na świadka w przedmiocie  ujawnienia wysokości pensji Prezesa Spółki Polskie LNG S.A.,
 • straty powstałej w wyniku zawarcia przez Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. niekorzystnej umowy ze Spółką Intralot,
 • nieprawidłowego  przeliczenia przez pracowników PKO BP S.A. środków klienta zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym,
 • wniosek konkurencyjnej firmy przewozowej o przeprowadzenie kontroli działalności Spółki PKS Busko Zdrój w likwidacji  pod kątem ważności posiadanych licencji i zezwoleń,
 • straty powstałej po zbyciu aktywów trwałych przez Spółkę H. Cegielski w Poznaniu,
 • wymuszenia na osobie fizycznej przez Spółkę TVP S.A. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

2. Wnioski o dostęp do informacji publicznej

W 2013 r. złożone zostały 44 wnioski w sprawie uzyskania dostępu do informacji publicznej, głównie w zakresie udostępnienia danych z procesów prywatyzacyjnych.

Ponadto Wnoszący chcieli uzyskać informacje w aspekcie historycznym odnośnie:

 • utworzenia przedsiębiorstwa państwowego  Zakłady Urządzeń Górniczych „WAMAG” w Wałbrzychu,
 • podania ilości akcji wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • oraz przedstawienia przez MSP stanowiska lub opinii w sprawie funkcjonowania systemu emerytalnego.

3. Roszczenia wobec Skarbu Państwa

W roku 2013 zarejestrowanych zostało 26 wniosków dot. roszczeń finansowych wobec Skarbu Państwa, z których część dotyczyła:

 • usunięcia wad prawnych umowy sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa,
 • przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
 • usunięcia danych osobowych nadawcy, (które zostały przesłane we wcześniejszej korespondencji do MSP),
 • zwrotu części emerytury przekazanej przez komornika na poczet długu wobec SP,
 • zadośćuczynienia za straty wyrządzone przez kolizję z dzikiem,
 • odzyskania gospodarstwa rolnego, (które zostało wcześniej przekazane na rzecz Skarbu Państwa),
 • wypłaty wierzytelności po ogłoszeniu upadłości spółki,
 • wstrzymania przetargu dot. sprzedaży nieruchomości przez PKP S.A.,
 • zwrotu środków pieniężnych z premiowej pożyczki odbudowy kraju,
 • rewizji wyroku Sądu w sprawie wykupu mieszkania zakładowego,
 • wykupu przedwojennych obligacji Skarbu Państwa,
 • uzyskania pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację życiową,
 • wykupu przez Skarb Państwa posiadanych akcji pracowniczych.

4. Skargi i wnioski dot. organów spółek prawa handlowego, tj. zarządów, rad nadzorczych itd.

W 2013 r. wpłynęło 25 pism, w których poruszane były sprawy personalne dot. m.in. niżej wymienionych spółek:

 • Energa Operator S.A.,
 • Rafineria LOTOS S.A.,
 • PGNiG S.A.,
 • Centrala Farmaceutyczna Cefarm w Warszawie,
 • ENEA Wytwarzanie S.A.,
 • Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.,
 • ORLEN S.A.,
 • PHF S.A.,
 • PGE Energia Odnawialna S.A.,
 • Grupa Kapitałowa CIECH S.A.

Piszący domagali się odwołania członków zarządu, członków rad nadzorczych, a także likwidatorów – jako uzasadnienie podając rzekomą nieudolność, nieuczciwość i nepotyzm. W związku z podejrzewanymi nieprawidłowościami sugerowano również przeprowadzenie przez MSP  kontroli. Powyższe pisma kierowane były do właściwych merytorycznie departamentów MSP celem wyjaśnienia prawdziwości stawianych zarzutów i po wnikliwej analizie poruszanych problemów skarżącym przekazywane było stanowisko MSP odnośnie przedmiotowej kwestii.

5. Mienie zabużańskie

W grupie spraw dot. mienia zabużańskiego wpłynęło łącznie 10 skarg i wniosków (ustawowy termin składania wniosków o rekompensatę dot. mienia zabużańskiego upłynął w dniu 31.12.2008 r.), które  dotyczyły m.in:

 • odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków,
 • przyspieszenia dokonania wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • zażaleń na działania wojewodów odnośnie prowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

6. Przebieg procesów prywatyzacyjnych

W 2013 r. wpłynęło 9 skarg i wniosków w sprawie przebiegu procesów prywatyzacyjnych, w których poruszano tematy dot:

 • aktualnie prowadzonych procesów prywatyzacyjnych ( w tym dot. m.in.:);

a/  nieprawidłowości przy prywatyzacji Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.,

 • dot. nie prowadzenia działalności uzdrowiskowej przez kupującego (tj. KGHM);

a/ debiutu na Giełdzie PW akcji Spółki ENERGA S.A. i ujemnych notowań dopuszczonych do obrotu w pierwszej sesji akcji pracowniczych,

 • dokonanych prywatyzacji spółek (w tym dot. m.in.:);

a/ masowych zwolnień pracowników oraz wyprowadzania majątku Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych Eltor – Warszawa Sp. z o.o. do innej spółki,

b/ interpelacja poselska w sprawie zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.,

c/ umorzenie należności Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o.,

 • zbyt niskich wpływów uzyskanych z prywatyzacji oraz sposobu ich wydatkowania;
 • braku realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych;
 • braku pakietów socjalnych ew. niekorzystnych zapisów;
 • działań inwestorów, (wg piszących nie zawsze zgodnych z prawem);
 • polityki prywatyzacyjnej, która powinna uwzględniać udział obywateli;
 • ogólnej krytyki procesów przekształceń własnościowych – dot. m.in. wyprzedaży majątku narodowego.

7. Skargi i wnioski dotyczące działalności Ministerstwa Skarbu Państwa

W 2013 r. wpłynęło 9  skarg na działalność Ministerstwa, dot:

 • bezczynności MSP w sprawie zagospodarowania pustostanów w Krakowie,
 • ograniczenia dostępu do konta MSP na portalu twitter.com,
 • stanowiska prezentowanego przez przedstawicieli MSP w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej,
 • przewlekłości postępowania pracowników MSP w sprawie wydania decyzji o przejęciu przez gminę poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych.

8. Akcje pracownicze

W 2013 r. wpłynęło 8 pism, w których poruszana była tematyka dotycząca nieodpłatnych akcji pracowniczych, kryteriów ich przyznawania, możliwości obrotu, wypłaty dywidendy oraz przymusowego wykupu (dot. n/w spółek):

 • KGHM Polska Miedź,
 • CERABUD S.A.,
 • JSW S.A.,
 • Elektrownia Bełchatów S.A.,
 • PKO BP S.A.

9. Pozostałe skargi i wnioski związane z zakresem działania Ministra Skarbu Państwa

W 2013 r. wpłynęły do MSP pisma w sprawach dot:

 • nowelizacji ustaw,
 • bezczynności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • postępowania kwalifikacyjnego na członków RN Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie.

10. Inne

Do Ministerstwa Skarbu Państwa wpływały również  pisma i opracowania o charakterze ogólnym zawierające często komentarze piszących dotyczące aktualnych w danym okresie wydarzeń polityczno-gospodarczych, jak też m.in.:

 • Powszechnych Świadectw Udziałowych,
 • analizy polityki społeczno – gospodarczej Państwa,
 • propozycji programu oszczędnościowego w zarządzaniu Państwem,
 • propozycji obsady w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa,
 • odpolitycznienia urzędów, samorządów,
 • budowy obwodnicy Inowrocławia,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • przekształcenia działki rolnej w budowlaną,
 • skupowania długu amerykańskiego przez Polskę,
 • premiowej pożyczki odbudowy kraju 1946 r.,
 • wprowadzenia nowych podatków.

Wiele pism i kopii artykułów prasowych było przekazywanych do MSP jedynie do wiadomości, o których – zdaniem nadawcy  - Minister Skarbu Państwa powinien być poinformowany.

11. Sprawy nie dotyczące MSP

Pisma (39), w których były poruszane sprawy wykraczające poza kompetencje MSP zostały  przekazane do rozpatrzenia organom właściwym, z jednoczesnym poinformowaniem autorów pism o przekazaniu sprawy.

Wśród w/w pism poruszane były sprawy dot:

 • nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do których Minister nie jest organem reprezentującym SP,
 • rozliczeń podatkowych,
 • nadzoru nad organami kontroli skarbowej,
 • rozstrzygnięcia sporu cywilnego ze spółką Skarbu Państwa,
 • spraw znajdujących się w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 KPA  pracownicy MSP w wyznaczonym dniu tygodnia po godzinach pracy  pełnią dyżury, podczas których są przyjmowani obywatele w sprawach skarg i wniosków. Również w godzinach pracy Urzędu udzielane są porady i wyjaśnienia osobom, które telefonują lub zgłaszają się osobiście.

V.Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wniosków

Najczęstszymi przyczynami wnoszonych skarg i wniosków były:

 • brak znajomości zasad funkcjonowania oraz właściwości kompetencyjnych organów administracji centralnej i terenowej,
 • niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, zwłaszcza w kwestiach związanych z działalnością spółek, w których Minister Skarbu Państwa może jedynie sprawować kontrolę w sposób pośredni, tj. poprzez swoich przedstawicieli w radach nadzorczych,
 • niezadowolenie ze sposobu oraz terminów załatwianych spraw dot. rekompensaty za mienie zabużańskie,
 • krytyczna ocena procesów prywatyzacyjnych,
 • błędne uznawanie Ministra Skarbu Państwa za organ właściwy do przyznawania  zadośćuczynienia  za  roszczenia finansowe,
 • protest przeciwko wyprzedaży majątku narodowego i prywatyzacji spółek Skarbu  Państwa, w tym głównie sektora energetycznego i uzdrowisk.

VI. Uwagi i wnioski

W 2013 r. w stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost o 10,03% wpływu spraw do Ministerstwa Skarbu Państwa (z 399 do 439).

Powyższe spowodowane jest postrzeganiem Ministerstwa Skarbu Państwa jako kluczowego Resortu w polityce gospodarczej i finansowej Państwa oraz jako instytucji zajmującej się podatkami i finansami publicznymi i przysyłania do MSP różnego rodzaju wniosków i postulatów, wykraczających znacznie poza zakres działania Urzędu.

Daje się również zaobserwować zjawisko coraz częstszego zwracania się do Ministra Skarbu Państwa jako tzw. „instancji ostatniej szansy”. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy organy właściwe merytorycznie do rozpatrywania  przedmiotowych spraw w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zajęły stanowisko, które nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami Wnoszących.  Ponadto na wzrost skarg w 2013 r. miała wpływ tzw. „afera Amber Gold” – pisali głownie poszkodowani, którzy zainwestowali znaczne kwoty na lokatach terminowych. Odnotowywane są również przypadki wielokrotnego zwracania się tych samych osób w tych samych sprawach, które często są już ostatecznie rozstrzygnięte decyzją administracyjną bądź wyrokiem sądu (bez wskazania nowych okoliczności dot. przedmiotowych spraw).

Natomiast w stosunku do lat ubiegłych zwiększeniu uległa liczba skarg, wniosków i zapytań wnoszonych drogą elektroniczną.

Jednocześnie zauważalne jest sukcesywne zmniejszanie się liczby pism przychodzących, w których poruszane są sprawy będące wynikiem niedostatecznego dostępu do informacji – jest to spowodowane rozszerzeniem zakresu informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa, zwłaszcza dotyczących prowadzonych procesów prywatyzacyjnych i sprawowanego nadzoru właścicielskiego.

Obsługa skarg i wniosków w MSP nakierowana jest na budowanie zaufania do organów Państwa, wiary w skuteczność interwencji oraz podtrzymanie wizerunku Ministerstwa jako Urzędu pełniącego funkcję służebną wobec obywateli.

Medatdane

Autor: Zespół Skarg i Wniosków Biura Kontroli
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 07.04.2014 , Data modyfikacji : 28.07.2015 Justyna Kania
do góry