Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w MSP w 2012 r.

Zgodnie z zapisami art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego Minister Skarbu Państwa ma obowiązek dokonywania okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa i jednostkach nadzorowanych. W wyniku przeprowadzonej oceny Minister Skarbu Państwa obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz do wykorzystania wniosków z opracowanej analizy celem polepszenia działalności Urzędu.

Biuro Kontroli w Ministerstwie Skarbu Państwa jest komórką organizacyjną, w której m.in. rozpatrywane są sprawy dot. skarg i wniosków.

Zasady, tryb i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MSP regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • Zarządzenie Nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”.

Do Ministerstwa Skarbu Państwa w 2012 r. wpłynęło 399 spraw, z których (po uprzednim zarejestrowaniu w Elektronicznym Rejestrze Spraw) :

  • 323 były rozpatrywane w MSP (w tym: 188 w BK, a 135 przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne MSP);
  • 76 spraw zostało przesłanych wg właściwości instytucjom zewnętrznym.

Tematyka przychodzących do MSP pism dot. skarg i wniosków jest ściśle związana z aktualnie toczącymi się procesami gospodarczymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

Na podstawie analizy w/w pism można wyodrębnić następujące grupy tematyczne dot.:

  1. nadzoru właścicielskiego i założycielskiego Ministra Skarbu Państwa - 62 sprawy, (co stanowi 15,54 % ogółu spraw)
  2. roszczeń wobec Skarbu Państwa - 32 sprawy (8,02 %)
  3. przebiegu procesów prywatyzacyjnych - 17 spraw (4,26 %)
  4. odrębną grupę stanowią „anonimy” - 50 pism (12,53 %)

Medatdane

Autor: Biuro Kontroli
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 07.10.2013 , Data modyfikacji : 28.07.2015 Justyna Kania
do góry