Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w MSP w 2011 r.

Art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na Ministra Skarbu Państwa obowiązek dokonywania okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa i jednostkach nadzorowanych. W wyniku przeprowadzonej oceny, Minister Skarbu Państwa obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz do wykorzystania wniosków z opracowanej analizy.

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w każdym ministerstwie funkcjonuje komórka organizacyjna do spraw kontroli, skarg i wniosków. W MSP jest to Biuro Kontroli.

Zasady, tryb i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MSP regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • Zarządzenie Nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”.

W 2011 r. do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęło 412 spraw. Wszystkie sprawy po zarejestrowaniu zostały poddane w Biurze Kontroli wnikliwej analizie, w wyniku której 372 sprawy zostały rozpatrzone w MSP (w tym: 218 spraw samodzielnie przez BK, a 154 sprawy zostały przekazane do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym MSP). Natomiast 40 spraw zostało przesłanych wg właściwości instytucjom zewnętrznym. Tematyka skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa jest różnorodna, a analiza ich treści pozwala na wyodrębnienie kilku grup tematycznych. Najczęściej poruszane w pismach sprawy dotyczyły:

  1. nadzoru właścicielskiego i założycielskiego Ministra Skarbu Państwa - 80 spraw, (co stanowi 19,41% ogółu spraw)
  2. roszczeń wobec Skarbu Państwa - 41 spraw (9,95% jw.)
  3. przebiegu procesów prywatyzacyjnych - 38 spraw (9,22% jw.)
  4. 42 pisma były tzw. „anonimami” - (10,19% jw.)

Tematyka oraz liczba skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa jest ściśle związana z aktualnie toczącymi się procesami gospodarczymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

Wzajemny, sprawny przepływ informacji pomiędzy wnoszącymi sprawy do urzędu a udzielanymi odpowiedziami - pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa, podnosi świadomość i kulturę prawną, przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działań urzędu oraz propaguje wiedzę o zakresie i sposobie jego funkcjonowania,

W urzędzie Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzony jest elektroniczny rejestr spraw, których liczba nie jest tożsama z liczbą wpływających pism, ponieważ zdarza się, że w ramach jednej sprawy prowadzona jest obszerna korespondencja, której każdorazowo nadawane są kolejne numery pism.
 

Medatdane

Autor: Biuro Kontroli
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 07.10.2013 , Data modyfikacji : 28.07.2015 Justyna Kania
do góry