Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w MSP w 2010 r.

Art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na Ministra Skarbu Państwa obowiązek dokonywania okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa i jednostkach nadzorowanych. W wyniku przeprowadzonej oceny, Minister Skarbu Państwa obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz do wykorzystania wniosków z opracowanej analizy.

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w każdym ministerstwie funkcjonuje komórka organizacyjna do spraw kontroli, skarg i wniosków. W MSP jest to Biuro Kontroli (do dnia 05.10.2010 r. Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa).

Zasady, tryb i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MSP regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”.

W 2010 r. do MSP wpłynęło 388 spraw. Z tego 359 rozpatrzono we własnym zakresie, a 29 przekazano wg właściwości do innych adresatów. Tematyka skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa jest różnorodna, nie mniej analiza ich treści pozwala na wyodrębnienie kilku grup tematycznych. Najczęściej poruszane w pismach sprawy dotyczyły nadzoru właścicielskiego i założycielskiego Ministra Skarbu Państwa (62 sprawy), roszczeń wobec Skarbu Państwa (46 spraw) i przebiegu procesów prywatyzacyjnych (36 spraw). Anonimowo wpłynęło 39 pism.

Tematyka i liczba skarg oraz wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa związana jest ściśle z toczącymi się aktualnie procesami gospodarczymi i obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zakresu działania MSP.

Wszystkie sprawy zostały zarejestrowane przez BK (DKiMNSP), przeanalizowane, po czym rozpatrzone samodzielnie przez BK (DKiMNSP) - 246 spraw, lub przekazane właściwym komórkom organizacyjnym MSP lub instytucjom zewnętrznym do załatwienia.

Wzajemny, sprawny przepływ informacji - od wnoszących sprawy do urzędu i zawarty w udzielanych odpowiedziach - przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działań urzędu, propaguje wiedzę o zakresie i sposobie jego funkcjonowania, pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną.

W urzędzie Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzony jest elektroniczny rejestr spraw, których liczba nie jest tożsama z liczbą wpływających pism. Niejednokrotnie w ramach jednej sprawy prowadzona jest obszerna korespondencja.

Medatdane

Autor: Biuro Kontroli
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 24.05.2011 , Data modyfikacji : 28.07.2015 Justyna Kania
do góry