Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w MSP w 2009 r.


Art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na Ministra Skarbu Państwa obowiązek dokonywania okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa i jednostkach nadzorowanych. W wyniku przeprowadzonej oceny, Minister Skarbu Państwa obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz do wykorzystania wniosków z opracowanej analizy.

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w każdym ministerstwie funkcjonuje komórka organizacyjna do spraw kontroli, skarg i wniosków. W MSP jest to Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa, który w kwietniu br. opracował Analizę skarg i wniosków rozpatrywanych w MSP w roku 2009.

Zasady, tryb i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MSP regulują przepisy:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w spawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • zarządzenia Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 marca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia „ Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa”.

W 2009 r. do MSP wpłynęły 358 sprawy. Z tego 315 rozpatrzono we własnym zakresie, a 43 przekazano wg właściwości do innych adresatów. Tematyka skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa jest różnorodna, niemniej analiza ich treści pozwala na wyodrębnienie kilku grup tematycznych. Najczęściej poruszane w pismach sprawy dotyczyły nadzoru właścicielskiego i założycielskiego Ministra Skarbu Państwa (81 spraw) i przebiegu procesów prywatyzacyjnych (32 sprawy). Anonimowo wpłynęło 60 pism.

Tematyka i liczba skarg i wniosków kierowanych do Ministra Skarbu Państwa związana jest ściśle z toczącymi się aktualnie procesami gospodarczymi i obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

Wszystkie sprawy zostały zarejestrowane przez DKiMNSP, przeanalizowane, po czym rozpatrzone przez DKiMNSP lub przekazane właściwym komórkom organizacyjnym MSP lub instytucjom zewnętrznym.

Wzajemny, sprawny przepływ informacji - od wnoszących sprawy do urzędu i zawarty w udzielanych odpowiedziach - przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działań urzędu, propaguje wiedzę o zakresie i sposobie jego funkcjonowania, pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną.

Zał. 1,2 i 3 obrazują liczbę i tematykę rozpatrywanych w MSP skarg i wniosków na przestrzeni ostatnich lat.
 

Medatdane

Autor: Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 28.05.2010 , Data modyfikacji : 28.07.2015 Justyna Kania
do góry