Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa wyznaczono Biuro Audytu i Kontroli.

I. Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 1. listownie na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 1. pismem złożonym osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa – w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: BM@msp.gov.pl
 3. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 4. ustnie do protokołu  lub pismem złożonym osobiście – w Biurze Audytu i Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15, pokój 631 lub w każdy poniedziałek w godz. 16.15 – 17.30, pokój 660 / 634

Ważne!

 1. Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267): „W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy:  bez zawiadamiania skarżącego.
 3. Do skarg i wniosków przesyłanych drogą elektroniczną należy dołączać tylko niezbędne załączniki. W przypadku konieczności dołączenia większej liczby załączników prosimy o przesyłanie drogą pocztową.
 4. Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

II. Podstawa prawna

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu (poruszających się na wózkach inwalidzkich) mogą dostać się do budynku Ministerstwa Skarbu Państwa wejściem głównym od ul. Wspólnej 6

Informacji szczegółowych udzielają pracownicy Biura Audytu i Kontroli – telefonicznie pod numerami: 

 • /+48 22/ 695 84 53 
 • /+48 22/ 695 83 52 
 • /+48 22/ 695 87 20
 • /+48 22/ 695 85 95

Analiza skarg i wniosków rozpatrywanych w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach:

do góry