Jesteś tutaj

Prywatyzacja mienia komunalnego

"Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego" powstaje na podstawie danych zgromadzonych i opracowanych przez MSP w wyniku realizacji obowiązku informacyjnego nałożonego na jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego, na mocy art. 69 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 981), zobowiązany jest do składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 2003 r., Nr 206, poz. 2004, z późn. zm.), informację sporządza się za rok kalendarzowy oraz przekazuje w formie druku ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i do wiadomości właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku objętym informacją.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju:

 • Joanna Nejmanowska
  tel. (22) 695 84 61
 • Wojciech Zapiec
  tel. (22) 695 81 40

 lub

 • Sekretariat Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
  tel. (22) 695 87 14
  e-mail: dzsr@msp.gov.pl

   Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. (doc, 64.00 KB)

 

Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego według stanu na:

do góry