Jesteś tutaj

Prywatyzacja mienia komunalnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, gdyż ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) został uchylony art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tytuł ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. otrzymał brzmienie "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników"), który nakładał na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów, marszałków województwa oraz organy wykonawcze związków jednostek samorządu terytorialnego obowiązek składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Poniżej informacja archiwalna:

"Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego" powstaje na podstawie danych zgromadzonych i opracowanych przez MSP w wyniku realizacji obowiązku informacyjnego nałożonego na jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego, na mocy art. 69 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 981), zobowiązany jest do składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 2003 r., Nr 206, poz. 2004, z późn. zm.), informację sporządza się za rok kalendarzowy oraz przekazuje w formie druku ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i do wiadomości właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku objętym informacją.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju:

 • Joanna Nejmanowska
  tel. (22) 695 84 61
 • Wojciech Zapiec
  tel. (22) 695 81 40

 lub

 • Sekretariat Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
  tel. (22) 695 87 14
  e-mail: dzsr@msp.gov.pl

   Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. (doc, 64.00 KB)

 

Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego według stanu na:

do góry