Jesteś tutaj

Wykaz prac legislacyjnych MSP

Prace legislacyjne w toku

 

 1. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowej delegacji ustawowej przewidzianej w zmienionym art. 42 ust. 7 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nowe brzmienie przepisu wynika z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.  Nowa regulacja w trakcie oceny kwalifikacyjnej nakazuje konieczność zapewnienia obiektywności i porównywalności ocen.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
 1. Wprowadzenie nowego katalogu kryteriów oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej:
 • staranność, rzetelność i terminowość wykonywania zadań i czynności służbowych,
 • współpraca z przełożonymi i innymi radcami,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
 • rozwój zawodowy,
 • zgodność postępowania ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki wykonywania zawodu radcy,
 • umiejętność planowania i organizowania zadań oraz czynności służbowych,
 1. Dalsze zestandaryzowanie sposobu oceny radcy,
 2. Zdefiniowanie „oceny niezadowalającej” oraz „bardzo dobrej”.
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Prawny i Procesowy
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Piotr Zasieczny - starszy specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia:  IV kwartał 2015 r./I kwartał 2016 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Zmiana rozporządzenia ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, w których trwają procesy nieodpłatnego zbywania akcji na rzecz pracowników.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest rezygnacja z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w dziennikach ogólnopolskich. Jednocześnie, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na odpowiednich stronach internetowych, zmiana rozporządzania przyczyni się do lepszej dostępności zamieszczanych ogłoszeń
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Prawny i Procesowy
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Mirosław Toś specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: I kwartał 2016 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, który zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do wydania przedmiotowego rozporządzenia.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Istotą projektu jest określenie wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Prawny
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Mirosław Toś - specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: III kwartał 2016 r.
 • Karta informacyjna - link
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Wejście w życie ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przewidującej możliwość udzielania z Funduszu Reprywatyzacji dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zaspokajania roszczeń reprywatyzacyjnych oraz sfinansowania ze środków tego Funduszu nabycia akcji spółek publicznych.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Określenie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji w tym procedury udzielenia dotacji na  rzecz j.s.t. oraz nabycia akcji spólek publicznych.
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Mienia Skarbu Państwa, Departament Rynków Kapitałowych
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Ilona Orzechowska - Naczelnik Wydziału Programów Reprywatyzacyjnych i Rekompensat, Izabela Felczak- Potulnicka- Naczelnik Wydzialu Analiz i Transakcji Giełdowych 
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: IVkwartał 2016 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Celem nowelizacji rozporządzenia jest doprecyzowanie aktualnych zapisów, zgodnie ze wzskazówkami Służb Komisji Europejskiej, co pozwoli na zatwierdzenie przez KE programu pomocowego dla małych i średnich przedsiębiorców.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Zapewnienie możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w celu ratowania, tymczasową pomoc na restrukturyzację lub pomoc na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorców bez uprzedniej indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Radosław Niedzielski - główny specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: sierpień/wrzesień 2016 r.
 • Karta informacyjna - link

 Prace legislacyjne zakończone

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Dostosowanie wzorów rejestrów wojewódzkich i rejestru centralnego do nowych zasad waloryzacji wartości nieruchomości  pozostawionych oraz rekompensat przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Wprowadzenie do rejestrów klasyfikacji nieruchomości zawartej w § 74 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz doprecyzowanie treści niektórych pozycji rejestrowych.
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Reprywatyzacji i Rekompensat
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Tomasz Iwański – Naczelnik Wydziału Obsługi Rejestru i Funduszu Rekompensacyjnego
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: III kwartał 2015 r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz. U. z 2015 r. poz. 2133

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Konieczność dostosowania obowiązujących przepisów do przyjętych przez Komisję Europejską nowych Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji  (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Rozporządzenie umożliwi udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przez Ministra SP, na warunkach zgodnych z oczekiwaniami KE. Rozporządzenie będzie regulować warunki udzielania pomocy publicznej, jej formy, a także tryb postepowania.
 • Osoba odpowiedzialna: Marta Rosińska, główny specjalista w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: styczeń 2015 r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2015 r. Nr 531

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Wprowadzana zmiana wynika z dotychczasowych doświadczeń zgromadzonych podczas udzielania pomocy publicznej przez MSP. Ponadto w związku ze zmniejszającymi się przychodami z prywatyzacji, a tym samym mniejszymi przychodami Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, z którego finansowana jest pomoc publiczna udzielana przez Ministra Skarbu Państwa, zasadne jest wyłącznie możliwości udzielania pomocy w formie dotacji.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Zmiana w zakresie katalogu form w jakich Minister Skarbu Państwa może udzielać pomocy na restrukturyzację. Z katalogu tego wykreślona zostaje „dotacja”, jako najmniej efektywna dla MSP forma udzielania pomocy
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Marta Rosińska - główny specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: sierpień 2015 r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2015 r. Nr 1230

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Zaproponowane zmiany związane są z dotychczasową praktyką MSP w zakresie udzielania wsparcia  niebędącego pomocą publiczną.Potrzebą udzielenia wsparcia procesów naprawczych   instytutów działających w sektorze ochrony zdrowia.
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  • Dostosowanie rozporządzenia do dotychczasowych doświadczeń Ministra Skarbu Państwa związanych z udzielaniem wsparcia, w szczególności w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią finansowanie procesów naprawczych instytutów działających w sektorze ochrony zdrowia
 • Komórka organizacyjna MSP odpowiedzialna za opracowanie projektu: Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Marta Rosińska - główny specjalista
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: sierpień 2015 r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2015 r. Nr 1231

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wzoru karty prywatyzacji
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: Celem projektu jest dostosowanie wzoru karty prywatyzacji do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie: Opracowanie wzoru karty do nowych trybów prywatyzacji oraz modyfikacja istniejących wzorów karty prywatyzacji
 • Osoba odpowiedzialna: Adrian M. Charzyński - Naczelnik Wydziału w Departamencie Prawnym i Procesowym
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: III kwartał 2012

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2012 r. Nr 994
 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Celem projektu jest dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 marca 2012r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zmianie uległy przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym rozporządzeniem wynika z konieczności regulacji zasad przekazywania przez wojewodów środków finansowych przysługujących Funduszowi Skarbu Państwa oraz sposobu przekazywania wojewodom środków na realizację zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
 • Osoba odpowiedzialna: Witold Zbikowski - Naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetu i Finansów
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: II kwartał 2012

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2012 r. Nr 874
 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: Ograniczenie spółek wyłączonych z przekształceń własnościowych
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Z dotychczasowego wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (tj. rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz.U. Nr 192, poz. 1186), obejmującego siedem spółek uzdrowiskowych, wyłączone zostaną następujące spółki:

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju,
„Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku,
„Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu,
„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lądku-Zdroju,
„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rymanowie-Zdroju,
„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu.

Zakładem lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonym w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, utworzonym w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowego przedsiębiorstwa państwowego, dla którego organem założycielskim był minister właściwy do spraw zdrowia, które nie będzie podlegać prywatyzacji pozostanie „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju

 • Osoba odpowiedzialna: Mariusz Iskra - Główny specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: 31.08.2012r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2012r. poz. 1332
 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców
 • Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
  Przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia ma za zadanie umożliwienie adekwatnego do potrzeb przedsiębiorców wynikającego z kryzysu a zarazem elastycznego wykorzystania przez Ministra Skarbu Państwa środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w celu udzielania pożyczek na ratowanie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską planu restrukturyzacji danego przedsiębiorcy Rezygnacja z arbitralnego ograniczania maksymalnej kwoty pożyczek na ratowanie przedsiębiorców do równowartości 10.000.000 euro w złotych;
 • Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  Rezygnacja z długotrwałej i skomplikowanej procedury składania wniosków w drodze publicznie ogłaszanego naboru
 • Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Magaczewska - Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji
 • Planowany termin wydania rozporządzenia: grudzień 2012r./styczeń 2013r.

Rozporządzenie ogłoszono w Dz.U. z 2012r. poz. 1263
 

Medatdane

Autor: Magdalena Kowalczyk
Departament Prawny i Procesowy
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 13.12.2011 , Data modyfikacji : 12.09.2016 Piotr Krupa
do góry