Jesteś tutaj

Sposoby stanowienia prawa

Opracowanie projektu dokumentu rządowego, dla którego organem wnioskującym jest Minister Skarbu Państwa,  należy do komórki wiodącej, tj. departamentu lub biura, do którego zgodnie z zakresem jego działania określonym w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Skarbu Państwa, należą wszystkie lub przeważająca część spraw mających być przedmiotem regulacji prawnej.

Przed przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu rządowego komórka wiodąca powinna:

  • uzyskać od właściwego członka kierownictwa Ministerstwa wstępną akceptację,
  • wystąpić do Biura Ministra, w razie takiej potrzeby, o przekazanie przetłumaczonych na język polski aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących spraw, które mają być regulowane.

Projekt dokumentu rządowego, będący projektem aktu normatywnego, powinien zostać opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, z wykorzystaniem szablonów przygotowanych przez Rządowe Centrum Legislacji oraz zawierać uzasadnienie sporządzone z uwzględnieniem postanowień Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Wątpliwości natury formalno-prawnej, przy opracowywaniu projektu dokumentu rządowego komórka wiodąca, wyjaśnia z Departamentem Prawnym i Procesowym.

Komórka wiodąca uzgadnia projekt dokumentu rządowego z komórkami zainteresowanymi. W przypadku zgłoszenia przez te komórki rozbieżnych stanowisk, komórka wiodąca organizuje konferencję uzgodnieniową, w której uczestniczą przedstawiciele komórek zainteresowanych oraz na wniosek departamentu wiodącego przedstawiciel Departamentu Prawnego i Procesowego. Po konferencji komórka wiodąca przygotowuje nowy tekst projektu dokumentu rządowego, uwzględniający wyniki konferencji, a w przypadku nieuzgodnienia treści projektu, przedstawia właściwemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa sprawy sporne do rozstrzygnięcia.

Uzgodniony z komórkami zainteresowanymi projekt dokumentu rządowego, komórka wiodąca przesyła do Departamentu Prawnego i Procesowego do zaopiniowania oraz do Departamentu Budżetu i Finansów, jeżeli projekt dokumentu rządowego powoduje skutki finansowe dla budżetu Ministerstwa, wskazując komórki zainteresowane, z którymi projekt został uzgodniony. Departament Prawny i Procesowy ocenia i parafuje projekt dokumentu rządowego pod względem prawnymi i redakcyjnym. Departament Budżetu i Finansów ocenia i parafuje projekt dokumentu rządowego pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

Procedura uzgodnień międzyresortowych projektów dokumentów rządowych uregulowana jest przez przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).

Przed skierowaniem projektu dokumentu rządowego do uzgodnień międzyresortowych komórka wiodąca wykonuje czynności związane ze zgłoszeniem go do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Uzgodniony z komórkami zainteresowanymi i parafowany przez Departament Prawny i Procesowy oraz, w razie takiej konieczności, przez Departament Budżetu i Finansów, projekt dokumentu rządowego, po zaakceptowaniu go przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa jest wysyłany do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych.

W razie powstania rozbieżności w trakcie uzgodnień międzyresortowych co do treści projektu, komórka wiodąca może zorganizować konferencję uzgodnieniową w celu ich rozpatrzenia. Komórka wiodąca sporządza protokół rozbieżności i przesyła go zainteresowanym organom, wraz z własnym stanowiskiem, na 7 dni przed planowanym terminem konferencji. Komórka wiodąca wprowadza do projektu rozwiązania odpowiadające treści przewidzianych do uwzględnienia uwag, zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych oraz uzgadnia ten projekt z Departamentem Prawnym i Procesowym, Departamentem Budżetu i Finansów oraz komórkami zainteresowanymi. Po dokonaniu uzgodnień komórka wiodąca przekazuje projekt do Biura Ministra. Do projektu dokumentu rządowego komórka wiodąca załącza wszystkie pozostające w związku dokumenty oraz notatkę informacyjną, z kim projekt ten został uzgodniony i skonsultowany, przez kogo był opiniowany, a także dołącza ewentualny protokół rozbieżności stanowisk wynikłych w toku uzgodnień projektu, a nie rozstrzygniętych.

Zaakceptowany przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa projekt dokumentu rządowego kierowany jest do rozpatrzenia przez Komitet do spraw Europejskich lub Komitet do spraw Cyfryzacji, jeżeli sprawa której projekt dotyczy pozostaje we właściwości danego komitetu. Następnie projekt dokumentu rządowego jest wysyłany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu projektu dokumentu rządowego przez wspomniane komitety, projekt kierowany jest do Rządowego Centrum Legislacji celem rozpatrzenia przez komisję prawniczą lub zwolnienia z tego obowiązku.

Zaakceptowany pod względem legislacyjnym przez komisję prawniczą projekt jest przedstawiany przez komórkę wiodącą Ministrowi lub upoważnionemu członkowi kierownictwa Ministerstwa w celu akceptacji i przedłożenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Tryb opracowania innych wewnętrznych aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego (tj. zarządzeń Ministra albo zarządzeń lub decyzji Dyrektora Generalnego – w zależności od treści i ch charakteru) obejmuje procedury wyżej opisane z wyłączeniem trybu uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Medatdane

Autor: Departament Prawny
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 24.01.2005 , Data modyfikacji : 10.07.2015 Piotr Krupa
do góry