Pomoc dla niepełnosprawnych

Formularze, oświadczenia

Wzór oświadczeń dla kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej

...........................................................
(miejscowość i data)

.....................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................
(adres zamieszkania)
.....................................................
(adres zamieszkania c.d.)


Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  • korzystam z pełni praw publicznych,
  • nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie byłem karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

.....................................................
(podpis)


Oświadczam, że posiadam polskie obywatelstwo.

.....................................................
(podpis)


Wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ......................................*

.....................................................
(podpis)


Oświadczam, że osiągnąłem miejsce uprawniające do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o służbie cywilnej.**


.....................................................
(podpis)**********************************
* Wpisać zgodnie z ogłoszeniem: zastrzeżone, poufne, tajne lub ściśle tajne.
** Dot. osób, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej.

Załączniki do strony

Data publikacji : 06.08.2009

Data modyfikacji : 06.08.2009Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Biuro Kadr i Szkolenia

Statystyka strony: 39250 wizyt