Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178234

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. kontaktów z mediami w Biurze Komunikacji Społecznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin składania dokumentów: 6 marca 2016 r.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z reprezentowaniem urzędu w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu pracy Ministerstwa i Ministra Skarbu Państwa,
 • realizowanie zadań wynikających z założeń polityki medialnej i informacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa w obszarze działania pracodawcy,
 • reprezentowanie Ministerstwa Skarbu Państwa w mediach społecznościowych,
 • analizowanie materiałów prasowych i mediów elektronicznych krajowych i zagranicznych w powierzonym zakresie,
 • przygotowywanie projektów komunikatów i stanowisk we współpracy ze służbami prasowymi MSP,
 • przygotowywanie opracowań problemowych z zakresu działania MSP,
 • rejestracja korespondencji w zakresie zadań  realizowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej.

Warunki pracy:
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy monitorze ekranowym, wykorzystanie projektorów i innych urządzeń biurowych oraz służących prezentowaniu danych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami
z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne
Praca wymaga pełnej dyspozycyjności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe magisterskie
  • rodzaj wykształcenia: z zakresu dziennikarstwa
 • staż pracy:
  • okres stażu pracy: 3 lata
  • rodzaj: kontakty z mediami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobry poziom znajomości języka angielskiego (B1),
 • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Ministra Skarbu Państwa,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów kodeksu cywilnego,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność redagowania tekstów na potrzeby współpracy z mediami,
 • umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
 • znajomość e-PR, w tym komunikacji poprzez media społecznościowe,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata stażu pracy w obszarze kontaków z mediami,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

nne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 6 marca 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego specjalisty ds. kontaktów z mediami w Biurze Komunikacji Społecznej”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 25.02.2016 , Data modyfikacji : 16.03.2016 Piotr Krupa
do góry