Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178028

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

głównego specjalisty ds. koordynacji i przetwarzania danych w Departamencie Przekształceń Własnościowych

Termin składania dokumentów: 29 lutego 2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:                

 • prowadzenie baz danych (m. in. kalendarza prywatyzacyjnego, stanu realizacji zobowiązań pozacenowych, wynikających z umów prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej), niezbędnych do przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do Departamentu, zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i wewnętrzne komórki organizacyjne MSP,
 • koordynowanie prac nad przygotowywaniem stanowiska Departamentu (po konsultacjach z Wydziałami) odnośnie projektów aktów prawnych,
 • opracowywanie stanowiska Departamentu odnośnie udzielania informacji publicznych bądź udostępniania dokumentacji związanej ze sprawami pozostającymi w kompetencjach Departamentu,
 • opracowywanie i koordynowanie udzielania zbiorczych odpowiedzi na wystąpienia kierowane do Departamentu, zarówno przez podmioty zewnętrzne, jak i wewnętrzne komórki organizacyjne MSP,
 • opracowywanie i przekazywanie informacji o prywatyzowanych podmiotach do odpowiednich komórek organizacyjnych Departamentu i Ministerstwa,
 • sporządzanie obowiązujących Departament dokumentów sprawozdawczych (na podstawie informacji uzyskanych z Wydziałów) dotyczących m.in. udzielanych zamówień publ., udzielanych odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publ., przygotowywanie i przekazywanie zbiorczych informacji statystycznych o podmiotach prywatyzowanych przez Departament do odpowiednich komórek organizacyjnych MSP,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi MSP, urzędami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z działalnością Departamentu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator  mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe
  • okres doświadczenia: 3 lata doświadczenia zawodowego
  • rodzaj: w administracji rządowej/samorządowej lub doświadczenie związane ze stosowaniem prawa w działalności podmiotów gospodarczych.

pozostałe wymagania niezbędne:  

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych,
 • umiejętność analizowania aktów prawnych i ich opiniowania,
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność, dokładność,
 • umiejętność skutecznego działania w sytuacjach wymagających pilnego działania,
 • odporność na stres,
 • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (word, excel),
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe:

 • rodzaj wykształcenia: prawnicze lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej/samorządowej lub doświadczenie związane ze stosowaniem prawa w działalności podmiotów gospodarczych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29 lutego 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Przekształceń Własnościowych”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert.

Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kłosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 19.02.2016 , Data modyfikacji : 18.03.2016 Piotr Krupa
do góry