Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 180400

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Kadr

Termin składania dokumentów: 9 maja 2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz informowanie Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura o wynikach kontroli.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) w zakresie BHP wszystkich osób przyjmowanych do pracy
 • w MSP, stażystów kierowanych przez urzędy pracy oraz praktykantów odbywających praktyki w MSP.
 • Planowanie i uczestnictwo w organizacji szkoleń okresowych z zakresu BHP.
 • Uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywaniu wniosków wynikających
 • z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także przechowywanie związanej z tym dokumentacji.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych  dotyczących bhp.
 • Doradzanie Dyrektorowi Generalnemu MSP w sprawach zasad i przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestniczenie w pracach powołanej przez Dyrektora Generalnego MSP Komisji BHP.
 • Sporządzanie i przedstawianie  Dyrektorowi Generalnemu okresowych analiz i ocen stanu BHP.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:  

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • komunikatywność, systematyczność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i w sytuacjach stresujących,
 • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (word, excel),
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 9 maja 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Kadr”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy.


W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 27.04.2016 , Data modyfikacji : 14.06.2016 Piotr Krupa
do góry