Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 180398

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds. skarg, wniosków i petycji w Biurze Audytu i Kontroli

Termin składania dokumentów: 7 maja 2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie skargi, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dla zainteresowanych,
 • obsługa działającego w MSP systemu informacji telefonicznej dla obywatela w ramach  wdrożonego przez KPRM projektu pn.: „Inicjatywa dla Obywatela”,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji, sporządzanie protokołów z ich przyjęć oraz sprawowanie nadzoru nad dalszym ich załatwianiem,
 • monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne na skargi, wnioski i petycje kierowane do MSP,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma dotyczące spraw organizacyjnych wpływających do Biura Audytu i Kontroli,
 • prowadzenie obsługi sekretariatu w zastępstwie za nieobecnego pracownika sekretariatu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator  mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne
Stanowisko wyposażone w moduł umożliwiający odbieranie rozmów telefonicznych przekazywanych do MSP przez KPRM

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe:  3 lata w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:  

 • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Ministra Skarbu Państwa,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, prawa handlowego, ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji,
 • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (Office, LEX),
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność prezentacji własnego stanowiska, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole i odporność na stres,
 • umiejętność analizowania spraw, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz jasnego i logicznego formułowania wniosków i wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność redagowania tekstów i materiałów o charakterze informacyjnym,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 7 maja 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego specjalisty ds. skarg, wniosków i petycji w Biurze Audytu
i Kontroli”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy.


W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 27.04.2016 , Data modyfikacji : 14.06.2016 Piotr Krupa
do góry