Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 179386

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora ds. administracyjnych w Biurze Dyrektora Generalnego

Termin składania dokumentów: 5 kwietnia 2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie działań związanych ze współpracą z Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizowania centralnych zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego, dotyczących rozstrzygnięć wewnętrznych w zakresie funkcjonowania i organizacji pracy Ministerstwa oraz ich publikacja na platformie pracy grupowej MSP,
 • monitorowanie wykonywania wydanych zarządzeń lub poleceń Dyrektora Generalnego,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej,
 • przygotowywanie projektów pism i wystąpień okolicznościowych,
 • opracowywanie projektów stanowiska Dyrektora Generalnego w celu udzielenia odpowiedzi na pytania wpływające od podmiotów zewnętrznych w zakresie funkcjonowania i organizacji urzędu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
  • rodzaj wykształcenia: administracyjne
 • doświadczenie zawodowe
  • okres doświadczenia: -

pozostałe wymagania niezbędne:  

 • znajomość prawa administracyjnego,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,                     
 • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (word, excel)
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 5 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko starszego inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert.

Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 26.03.2016 , Data modyfikacji : 21.04.2016 Piotr Krupa
do góry