Jesteś tutaj

Wolne miejsca pracy

Informacje powiązane

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178756

Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

radcy prawnego w Departamencie Rynków Kapitałowych

Termin składania dokumentów: 20 marca 2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym
 • w sprawach będących w kompetencjach Departamentu.
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych przesyłanych do Departamentu.
 • Udział w prowadzonych przez kierownictwo Departamentu rozmowach, w tym z klientami zewnętrznymi w celu obsługi prawnej Departamentu.
 • Bieżące śledzenie zmian w obowiązującym stanie prawnym i informowanie o nich pracowników Departamentu.
 • Współpraca z Departamentem Prawnym w celu interpretacji przepisów stosowanych przez Ministerstwo.
 • Udział w konferencjach, komisjach i podkomisjach sejmowych w celu zapewnienia pomocy prawnej przedstawicielom MSP.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator  mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe
  • okres doświadczenia: 3 lata doświadczenia zawodowego
  • rodzaj: w wykonywaniu obsługi prawnej

pozostałe wymagania niezbędne:  

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania rynku  kapitałowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, w tym języka angielskiego prawniczego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność prezentacji własnego stanowiska, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres,
 • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (word, excel),
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o kontroli niektórych inwestycji,
 • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Ministra Skarbu Państwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu obsługi prawnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1, w tym języka prawniczego lub własnoręcznie podpisanie oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 20 marca 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

z dopiskiem „oferta na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Rynku Kapitałowych”

Inne informacje:

Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert.

Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.

 

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 10.03.2016 , Data modyfikacji : 13.04.2016 Piotr Krupa
do góry