Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Istotne elementy procedury naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Ministerstwie Skarbu Państwa

Nabór przeprowadza się na wolne stanowisko pracy w urzędzie. Aktualne oferty na temat wolnych miejsc pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa dostępne są w BIP KPRM, BIP Ministerstwa i wywieszane w siedzibie Ministerstwa na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym oraz na innych tablicach ogłoszeń zgodnie z przyjętą praktyką na okres nie krótszy niż wskazany w ogłoszeniu termin składania dokumentów. Termin składania przez kandydatów dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a w przypadku ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika – 5 dni, licząc od daty upublicznienia ogłoszenia.

Dokumenty nadsyłane na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy gromadzone są w komórce organizacyjnej właściwej do spraw kadr. W przypadku pism, listów elektronicznych oraz dokumentów kandydatów nadesłanych do Ministerstwa bez wskazania na jaki nabór zostały złożone, wysyłane są pocztą elektroniczną lub pismem zwykłym wyjaśnienia dotyczące zasad prowadzenia naborów w służbie cywilnej.

Metodami selekcji kandydatów są:

  1. ocena pod względem spełniania wymogów formalnych;
  2. ocena merytoryczna dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  3. test wiedzy;
  4. rozmowa kwalifikacyjna.

Metody selekcji, o których mowa w punkcie 1 i 4, są bezwzględnie obligatoryjne.

Komisja może odstąpić od testu wiedzy w przypadku, gdy kandydatów spełniających wymogi formalne jest nie więcej niż 6. Ocenę merytoryczną dokumentów, o której mowa w punkcie 2, stosuje  się, gdy liczba kandydatów spełniających wymogi formalne jest większa niż 20.

Ofertę uznaje się za spełniającą wymogi formalne, gdy dokumenty:

  1. zostały nadesłane w terminie, o czym decyduje data stempla pocztowego;
  2. są kompletne;
  3. zawierają informacje umożliwiające stwierdzenie spełniania wymagań obowiązkowych określonych w ogłoszeniu.

Komisja może zwrócić się do kandydatki/kandydata o uzupełnienie drobnych braków formalnych lub uzupełnienie dokumentów, o ile możliwość ich złożenia została uprawdopodobniona w innych przesłanych w ofercie dokumentach. Do dalszych etapów selekcji dopuszcza się kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne i ewentualnie kandydatów, którzy najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego etapu selekcji uzupełnili braki formalne.

Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne są zapraszani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zastosowania oceny merytorycznej ofert, zapraszani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

W przypadku stanowisk, na których wymagane jest potwierdzenie uprawnień zawodowych, komisja może odstąpić od testu wiedzy w tym zakresie.

Po zakończeniu ostatniego etapu selekcji kandydatów komisja na podstawie dokonanych ocen wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów i przedstawia ich oferty wraz z protokołem z naboru Dyrektorowi Generalnemu celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Protokół wraz z dokumentami wybranej kandydatki/wybranego kandydata stanowi podstawę do podjęcia dalszych czynności zmierzających do jej/jego zatrudnienia. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy
z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, Dyrektor Generalny może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów.

Wyniki naboru publikowane są na stronie BIP KPRM, BIP Ministerstwa i wywieszane na okres nie krótszy niż 14 dni w siedzibie Ministerstwa na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym oraz na innych tablicach ogłoszeń zgodnie z przyjętą praktyką. Kandydaci są informowani o indywidualnym wyniku testu wiedzy i wyniku naboru (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Oferty mogą zostać odebrane przez kandydatów osobiście lub przez upoważnioną osobę za pokwitowaniem. Oferty osób, które nie zostały wskazane wśród najlepszych kandydatów, przechowywane są nie krócej niż 1 miesiąc od publikacji wyniku naboru. Oferty osób wskazanych jako najlepsi kandydaci, które nie zostały wybrane przez Dyrektora Generalnego do zatrudnienia, przechowywane są nie krócej niż 3 miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Po upływie terminów wskazanych powyżej nieodebrane oferty są niszczone.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 09.07.2015
do góry