Jesteś tutaj

Wsparcie niebędące pomocą publiczną

Wsparcie niebędące pomocą publiczną

Informacje ogólne

Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Tryb, szczegółowe warunki i formy udzielania wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174 poz. 1040 z późn. zm.). (dalej: Rozporządzenie). Minister udziela wsparcia do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym FRP.

Przedsiębiorca może aplikować o wsparcie niebędące pomocą publiczną składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio w urzędzie obsługującym ministra albo przesyłając drogą pocztową.

Wsparcie może zostać udzielone w szczególności w celu finansowania nowych inwestycji oraz ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 wsparcie może zostać udzielone na finansowanie procesów mających na celu poprawę parametrów ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności podmiotom leczniczym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2015 r. poz. 618 z późn. zm.) w odniesieniu do działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wsparcie udzielane jest przez ministra w formie pożyczki lub objęcia akcji/ udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Udzielenie wsparcia następuje na podstawie umowy zawieranej przez ministra z przedsiębiorcą.

Ogólne warunki udzielenia wsparcia w celu finansowania nowych inwestycji:

 • zapewnienie co najmniej 30% wartości nowej inwestycji jako wkładu własnego – w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wysokości wkładu własnego,
 • przedłożenie przez przedsiębiorcę biznes planu,
 • przedłożenie przez przedsiębiorcę testu prywatnego inwestora sporządzanego przez niezależny podmiot,
 • wsparcie może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz nie prowadzą działalności na rynku, na którym występują strukturalne nadwyżki zdolności produkcyjnych,
 • wybrana inwestycja lub inny cel, na który ma zostać udzielone wsparcie musi zapewnić rynkowy jej charakter, oczekiwaną stopę zwrotu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa szeroko rozumianej konkurencji,
 • przedsiębiorca prowadzi działalność dłużej niż trzy lata – minister może udzielić wsparcia przedsiębiorcy nie spełniającemu warunku jeżeli jest to szczególnie uzasadnione wnioskami wynikającymi z biznes planu i testu prywatnego inwestora.

 

Informacje w zakresie kwalifikowania kosztów w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną

Koszty inwestycji, która będzie realizowana w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną muszą spełniać następujące kryteria, aby mogły być uznane za kwalifikowane:

 1. niezbędne dla realizacji projektu;
 2. rzeczywiście poniesione przez przedsiębiorcę;
 3. poniesione w okresie realizacji projektu tj. od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a przedsiębiorcą do zakończenia okresu wykorzystania wsparcia określonego w powyższej umowie;
 4. zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorcy realizującego inwestycję w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną oraz regulacjami MSP, w tym zasadami określonymi w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną;
 5. poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 6. możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, rzetelnie udokumentowane i właściwie zaewidencjonowane w księgach rachunkowych i w dokumentach sprawozdawczych wskazanych w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 1. wydatki związane z zakupem środków trwałych, zgodnie z Klasyfikacją środków Trwałych niezbędne do realizacji poszczególnych zadań w ramach inwestycji na która zostało udzielone wsparcie;
 2. wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 3. wydatki związane z nabyciem usług obcych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 4. wynagrodzenia wraz z narzutami, w tym składnikami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację inwestycji na którą zostało udzielone wsparcie (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy), które nie powinny stanowić więcej niż do 20% kosztów netto udzielonego wsparcia niebędącego pomocą publiczną, obliczone na podstawie odrębnej ewidencji czasu pracy prowadzonej dla projektu;
 5. podatek od towarów i usług (dalej: podatek VAT) faktycznie i ostatecznie poniesiony przez przedsiębiorcę (podatek VAT, który jest możliwy do odzyskania, nie może być uznany za koszt kwalifikowany nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez przedsiębiorcę, tj. w przypadkach gdy przedsiębiorca może odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym);
 6. inne koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizowanej inwestycji określone w Biznesplanie.

Kosztami kwalifikowanymi nie są:

 1. podatek VAT, jeżeli przedsiębiorca realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 2. rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania np. ryzyka kursowe, odsetki od zadłużenia, obsługę zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności, mandaty, grzywny, kary i koszty postępowania sądowego;
 3. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego;
 4. opłaty celne;
 5. odsetki, mandaty, kary itp.

Wskazane powyżej warunki są analizowane na etapie oceny biznesplanu inwestycji, na którą przedsiębiorca występuje z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Ich weryfikacja, w przypadku pozytywnej decyzji Ministra Skarbu Państwa o udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną, będzie dokonywana na warunkach określonych w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w tym na podstawie cyklicznej sprawozdawczości z realizacji inwestycji ze środków wsparcia przekazywanej przez przedsiębiorcę do MSP.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną

Koszty działań, która będą realizowane w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną muszą spełniać następujące kryteria, aby mogły być uznane za kwalifikowane:

 1. związane z działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych;
 2. niezbędne dla realizacji celu, na który zostają udzielone, tj. poprawy parametrów ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności;
 3. rzeczywiście poniesione przez przedsiębiorcę;
 4. poniesione w okresie realizacji celu, na który zostają udzielone, tj. od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a przedsiębiorcą do zakończenia okresu wykorzystania wsparcia określonego w powyższej umowie;
 5. zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorcy oraz regulacjami MSP, w tym zasadami określonymi w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną;
 6. poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 7. możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, rzetelnie udokumentowane i właściwie zaewidencjonowane w księgach rachunkowych i w dokumentach sprawozdawczych wskazanych w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 1. wydatki związane z optymalizacją zadłużenia wynikającego z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w tym spłatę zaległych zobowiązań oraz narosłych odsetek, niezbędne do realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie;
 2. wydatki związane z optymalizacją zatrudnienia wynikającego z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w tym odprawy dla zwalnianych pracowników, niezbędne do realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie;
 3. wydatki związane z optymalizacją zasobów majątkowych wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w tym:
 • wydatki związane z zakupem środków trwałych, zgodnie z Klasyfikacją środków Trwałych niezbędne do realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie,
 • wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie,
 • wydatki związane z nabyciem usług obcych związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie;
 1. inne wydatki określone w Biznesplanie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych niezbędne do poniesienia w realizacji celu, na który jest udzielane wsparcie m.in. wynikające z konieczności zapewnienia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych;
 2. podatek od towarów i usług (dalej: podatek VAT) faktycznie i ostatecznie poniesiony przez przedsiębiorcę (podatek VAT, który jest możliwy do odzyskania, nie może być uznany za koszt kwalifikowany nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez przedsiębiorcę, tj. w przypadkach gdy przedsiębiorca może odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym), który wynika z wydatków poniesionych w ramach kosztów, o których mowa w pkt 1-4.

Kosztami kwalifikowanymi nie są:

 1. wydatki ponoszone na działalność wykraczającą poza udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności wydatki ponoszone w celu rozwoju działalności komercyjnej (np. świadczenie odpłatnych usług medycznych, prowadzenie działalności pomocniczej, w tym usługi gastronomiczne, hotelarskie, itp.);
 2. podatek VAT, jeżeli przedsiębiorca realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 3. rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania, w szczególności jeśli okres ich płatności jest dłuższy niż okres realizacji celu;
 4. bieżące koszty wynagrodzeń personelu wykonującego pracę w ramach działalności wykraczającej poza udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wskazane powyżej warunki są analizowane na etapie oceny tworzenia biznesplanu, w tym identyfikacji obszarów i procesów mających na celu poprawę parametrów ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności. Ich weryfikacja, w przypadku pozytywnej decyzji Ministra Skarbu Państwa o udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną, będzie dokonywana na warunkach określonych w umowie o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w tym na podstawie cyklicznej sprawozdawczości z wykorzystania środków pochodzących ze wsparcia przekazywanej przez przedsiębiorcę do MSP.

Medatdane

Autor: Adam Ambrozik
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 06.10.2015
do góry