Jesteś tutaj

Kontrola przejrzystości stosunków finansowych

Kontrola przejrzystości stosunków finansowych w nadzorowanych przedsiębiorstwach

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.) przedsiębiorca publiczny, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu dokumenty i materiały dotyczące przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi wraz z informacją zawierającą szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, opis tych powiązań, a także zestawienie oraz opis tych przysporzeń i sposobu ich wykorzystania.

Przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu ww. ustawy jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na sposób działania oraz formę organizacyjno-prawną, w szczególności spółkę handlową, spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oraz bank państwowy, na którego działalność organ publiczny wywiera decydujący wpływ, niezależnie od wpływu wywieranego na niego przez inne podmioty. Decydujący wpływ, zgodnie z definicją ustawodawcy, jest to bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na działalność danego przedsiębiorcy.

Przepisy §2 oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz.U. Nr 162, poz. 1146) określają wykaz dokumentów oraz materiałów, które przedsiębiorca publiczny jest obowiązany przesłać organowi nadzorującemu.

Przedsiębiorca publiczny spełniający przesłanki art. 4 ust. 5 Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych (…) zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi publicznemu w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, oświadczenie o nieuzyskaniu i niewykorzystywaniu przysporzeń, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, należy do kompetencji Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Medatdane

Autor: Departament Restrukturyzacji
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 29.04.2013 , 21.07.2015 Justyna Kania
do góry