Jesteś tutaj

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką prowadzącą rejestr petycji w Ministerstwie Skarbu Państwa jest Biuro Audytu i Kontroli.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje kierowane do Ministra Skarbu Państwa można nadsyłać:

  1. pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

  1. pocztą elektroniczną: BM@msp.gov.pl
  2. poprzez ePUAP
  3. pismem złożonym osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa – w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Medatdane

Autor: Maciej Janicki
Biuro Audytu i Kontroli
Opublikowane przez: Katarzyna Durlik-Szlązek
Ostatnia zmiana: 26.02.2016 , Data modyfikacji : 21.09.2016 Piotr Krupa
do góry