Pomoc dla niepełnosprawnych

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 22 lipca 2011 roku. Aukcja odbędzie się w dniu 27 lipca 2011 roku, o godzinie 12.00

program prywatyzacji

 


Minister Skarbu Państwa
zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie
prowadzonej w formie ustnej
w sprawie zbycia akcji spółki
Walcownia Metali „Dziedzice” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży akcji zwykłych imiennych serii: ,,B” w liczbie 229 549 dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 4,00 złotych każda, stanowiących 8,11 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Walcownia Metali Dziedzice Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwanych dalej „Akcjami”) i adresem: ul. Hutnicza 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000084770, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6521167160 zwanej dalej „Spółką”.

Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja wyrobów miedzianych w postaci półfabrykatów, produkcja aluminium, produkcja pozostałych metali nieżelaznych, odlewnictwo metali lekkich, odlewnictwo miedzi i stopów miedzi.

Cena wywoławcza pakietu 229 549 Akcji wynosi 1.758.345,34 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 34/100).

Cena wywoławcza za jedną Akcję wynosi 7,66 zł (słownie: siedem złotych 66/100).

Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 229 549 Akcji określa się na 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy). Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 1 minut.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji;
 2. REGON;
 3. NIP;
 4. adres e-mail;
 5. adres korespondencyjny;
 6. numer telefonu;
 7. numer faxu;
 8. dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wadium ma zostać zwrócone;
 9. dołączony projekt umowy zbycia akcji, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia akcji;
 10. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna:

  a) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
  c) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, złożone w oryginale, w odpisie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji
 11. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru,
  b) dane osoby/osób* uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem,
  c) dane osoby/osób* uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
  d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji
 12. oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji:

  a) nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  b) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
  d) wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
  e) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  f) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  g) nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.

Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji pokój nr 501, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15 do dnia 22 lipca 2011 roku.

Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:

„Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji spółki
Walcownia Metali Dziedzice Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Nie otwierać
Zgłoszenie przekazać do sekretariatu
Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa”

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium.

Brak załączenia dowodu wniesienia wadium lub parafowanego projektu umowy, o których mowa w ww. pkt 8 i 9 zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.

Aukcja odbędzie się w dniu 27 lipca 2011 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa.

Wadium w wysokości 175.834,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 53/100) co stanowi 10% ceny wywoławczej Akcji należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego I/O Warszawa 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007, w terminie do dnia 22 lipca 2011 roku.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie stawił się na aukcji ustnej, a także żaden z obecnych na aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej.

Umowa Zbycia Akcji zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 7 dni od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr 03 1010 1010 0025 1213 3920 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.

W przypadku gdy nabycie Akcji wymaga:

 1. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
 2. zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji a całkowitą ceny Akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji a całkowitą ceną Akcji.

Umowa Zbycia Akcji zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za akcje w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów.

Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji o treści określonej w projekcie umowy zbycia akcji udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Treść umowy zbycia akcji:

Załączniki do strony

Data publikacji : 04.07.2011

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Anna Krzewska
Autor dokumentu : Departament Prywatyzacji

Statystyka strony: 243 wizyt