Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne ogłoszenia

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanej w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 13.11.2006 r. do godz. 15.00.


Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Poznaniu działając w imieniu
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości pozostałych po rozwiązaniu umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności następujących niezabudowanych działek położonych
w Poznaniu przy ul. Milczańskiej:

  • działka nr 24/5 o powierzchni 7.959 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.315.591 zł netto,
  • działka nr 25/7 o powierzchni 12.616 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.877.962 zł netto,
  • działka nr 35/5 o powierzchni 4.069 m2 – cena wywoławcza wynosi 354.247 zł netto,

dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00146444/0.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek 22%VAT.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż odbywa się na podstawie art. 53 ust. 2 i 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Na poczet ceny sprzedaży może zostać zaliczone 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005r. (Dz.U. nr 169, poz. 1418).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej na konto Ministerstwa Skarbu Państwa BGK I O /Warszawa ul. Krucza 36 nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007 z dopiskiem “wadium Trefl” w terminie do dnia 07.11.2006 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto MSP.

Osoby, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. (Dz.U. 169, poz. 1418) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli dołączą do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg-TREFL” w siedzibie Delegatury Ministra Skarbu Państwa, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, w terminie do dnia
13.11.2006r. do godz. 15.00.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. datę sporządzenia oferty i podpis,
  3. oferowaną cenę, sposób jej zapłaty wraz z informacją dotyczącą źródła finansowania zakupu nieruchomości,
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  5. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
  6. nr konta, na które zwrócone zostanie wadium.

Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w dniu i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu lub nie uiści ceny nabycia w terminie uzgodnionym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu. Nie przyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Delegatury w dniu 16.11.2006r. o godz. 10.00.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Przedmiot sprzedaży można oglądać pod wskazanym adresem.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Delegatury lub telefonicznie pod numerem 061 86-54-441 w godz. 8.00-15.00.

Data publikacji : 12.09.2006

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Rafał Kałęcki
Autor dokumentu : Delegatura Ministra Skarbu Państwa
w Poznaniu

Statystyka strony: 1418 wizyt