Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne ogłoszenia

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa POLMOS Toruń S.A. w Toruniu w upadłości likwidacyjnej

Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2011r. w Sądzie Rejonowym V Wydziale Gospodarczym Toruniu

Syndyk masy upadłości POLMOS Toruń S.A. w Toruniu w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony przetarg i aukcję na sprzedaż przedsiębiorstwa POLMOS Toruń S.A. w Toruniu w upadłości likwidacyjnej

Przedmiotem przetargu i aukcji jest sprzedaż przedsiębiorstwa POLMOS Toruń S.A. w Toruniu w upadłości likwidacyjnej, za cenę nie niższą niż 15.700.000,00 złotych.

Wszelkich informacji udziela syndyk, tel. kom. 601 770 853, 56 64 31 606;

Oferty należy składać na piśmie, w opieczętowanej kopercie w terminie do 10 lutego 2011r. w Sądzie Rejonowym V Wydziale Gospodarczym Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w Sekretariacie Wydziału z dopiskiem „Przetarg i aukcja na sprzedaż przedsiębiorstwa POLMOS Toruń S.A. w Toruniu w upadłości likwidacyjnej”, z załączoną wewnątrz kopią dowodu wpłaty wadium. Oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i aukcji Nr 1/2011, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedsiębiorstwa oraz oświadczenie w sprawie spełnienia warunków opisanych w § 2 regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500.000,00 złotych na konto upadłego przedsiębiorcy – PEKAO SA I/o w Grudziądzu 56 1240 3998 1111 0010 2422 4654

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2011r. o godzinie 1230 w Sądzie Rejonowym V Wydziale Gospodarczym w Toruniu w sali nr 213. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do strony

Data publikacji : 03.02.2011

Data modyfikacji : 07.02.2011Rejestr zmian
Opublikowane przez : Piotr Koszewski
Autor dokumentu : Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Toruniu

Statystyka strony: 459 wizyt