Pomoc dla niepełnosprawnych

Egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zasady przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 

Zaplanowane terminy egzaminów

Zakres tematyczny egzaminu

Wyznaczanie terminu przystąpienia do egzaminu

Zwolnienie z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych

Baza Kandydatów na członków rad nadzorczych

Akceptacja programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, ze zm.) 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, ze zm.) oraz postanowieniami zarządzenia Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

 1. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa.
 2. Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa - Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6.
 3. Egzamin składa się z dwóch części:
  1. pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie 150 minut;
  2. ustnej – sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej; warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.
 4. W razie niezaliczenia egzaminu w części pisemnej lub części ustnej, kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie. W takiej sytuacji kandydat zobowiązany jest zdać obie części egzaminu.
 5. Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.

  Wpłat należy dokonywać na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa – nr konta: 78 1130 1017 0019 9426 2520 0001.

  W tytule wpłaty/przelewu wpisując „opłata za egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych - .......... (nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu; w przypadku wpłaty dokonywanej przez ośrodek szkoleniowy należy wskazać ilość osób, za którą wnosi się opłatę)”.
 6. Koszty związane z uczestnictwem w egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych ponosi osoba przystępująca do egzaminu.
 7. Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują dyplom potwierdzający zdanie egzaminu. W przypadku zagubienia dyplomu, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Do wniosku o wydanie zaświadczenia załączyć należy czytelną kserokopię dowodu osobistego.

 

Zaplanowane terminy egzaminów

Egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych odbywają się w terminach ustalonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Egzamin przeprowadzany jest w sobotę. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w egzaminie, możliwe jest zorganizowanie egzaminu również w niedzielę.

Miesiąc
Dzień
lipiec 2015 r. 18/19
lipiec 2015 r. 25/26
październik 2015 r. 03/04
październik 2015 r. 24/25
listopad 2015 r. 21/22
grudzień 2015 r. 12/13
styczeń 2016 r. 30/31
 

 

Zakres tematyczny egzaminu

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, ze zm.).

Pytania i testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.

przykładowe pytania części pisemnej egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

podstawowe akty prawne oraz proponowana literatura z wyłączeniem pozycji omawiających akty prawne

 

Wyznaczanie terminu przystąpienia do egzaminu

 1. Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych można przystąpić bez uprzedniego odbycia szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 2. Termin egzaminu dla osób zgłaszających się indywidualnie ustala Biuro Ministra po złożeniu zgłoszenia zawierającego:
  1.  wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu;
  2.  podpisany kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej, zaparafowany na każdej ze stron;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia kandydata;
  4. kopię dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
 3. Wyznaczenie ostatecznego terminu przeprowadzenia egzaminu dla ośrodka szkoleniowego, który uzyskał akceptację programu i harmonogramu szkolenia, następuje po potwierdzeniu przez ośrodek szkoleniowy przeprowadzenia szkolenia w deklarowanym terminie oraz po przekazaniu na 21 dni przed ustalonym wstępnie terminem następujących dokumentów:
  1. wykazu osób przystępujących do egzaminu;
  2. wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy osobowych kandydatów na członka rady nadzorczej, zaparafowanych na każdej ze stron, osób przystępujących do egzaminu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia kandydata;
  3. kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto Ministerstwa.
 4. Zasady zmiany ustalonego terminu egzaminu oraz rezygnacji z przystąpienia do egzaminu:
  1. Nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie.
  2. Ustalony termin egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych może zostać zmieniony jednokrotnie na wniosek ośrodka szkoleniowego lub osoby zgłaszającej się na egzamin indywidualnie, złożony do Biura Ministra nie później niż na 5 dni przed pierwotnie ustalonym terminem (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
  3. Kolejny termin przystąpienia do egzaminu ustala się na wniosek ośrodka szkoleniowego lub osoby zainteresowanej w okresie 6 miesięcy licząc od pierwotnie ustalonego terminu.
  4. Nieprzystąpienie do egzaminu w pierwotnym terminie i niewystąpienie o ustalenie kolejnego terminu egzaminu zgodnie z powyższymi zasadami, jak i nieprzystąpienie do egzaminu w kolejnym terminie powoduje przepadek wniesionej opłaty egzaminacyjnej na rzecz Ministerstwa.
  5. Osoba, dla której wyznaczono termin przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu nie później niż na 5 dni przed ustalonym terminem, składając informację na piśmie do Biura Ministra (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
   wzór rezygnacji

   Wniesiona opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi:
   • w przypadku wniesienia przez osobę zgłaszającą się na egzamin indywidualnie, na konto podane we wniosku o rezygnację;
   • w przypadku wniesienia opłaty przez ośrodek szkoleniowy - na konto ośrodka.
 5. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych i chcą kolejny raz do niego przystąpić, zobowiązane są do ponownego złożenia kompletu dokumentów oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

 

Zwolnienie z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038, ze zm.), z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych zwolnione są osoby, które:

 1. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.);
 2. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;
 3. posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych są:

 1. dla osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych – dyplom wydany przez uprawniony organ;
 2. dla osób zwolnionych z obowiązku składania ww. egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038, ze zm.) – dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawych lub nauk ekonomicznych;
 3. dla osób zwolnionych z obowiązku składania ww. egzaminu na podstawie § 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038, ze zm.) - dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

W przypadku zagubienia dyplomu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, istnieje możliwość wydania stosownego zaświadczenia. Wniosek należy kierować do Biura Ministra. Do wniosku o wydanie zaświadczenia załączyć należy czytelną kserokopię dowodu osobistego.

 

Baza Kandydatów na członków rad nadzorczych

Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi Bazę Kandydatów na członków rad nadzorczych, w której zarejestrowane są osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji – w przypadku osób, które złożyły egzamin rejestracja dokonywana jest automatycznie po wydaniu dyplomów potwierdzających zdanie egzaminu.

Osoby zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem mogą zostać zarejestrowane w Bazie Kandydatów na wniosek osoby zainteresowanej. Nie oznacza to nadania tym osobom uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, gdyż ich posiadanie potwierdzają wyżej wymienione dokumenty, wydane przez właściwą instytucję.

Wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów składany przez osoby zwolnione z egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia powinien zawierać:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku zdania egzaminu.

  wzór kwestionariusza

W przypadku posiadania uprawnień zwalniających z obowiązku zdania ww. egzaminu nadanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów, składany w oparciu o § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, powinien zawierać:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia zwalniającego z obowiązku zdania egzaminu nadanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginał tłumaczenia na język polski dokumentu, który potwierdza posiadanie określonego uprawnienia, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument wydany przez właściwą instytucję potwierdzający, że posiadane uprawnienie uznaje się za równorzędne z nadanym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, lub informację wskazującą okoliczności uzasadniające uznanie posiadanego uprawnienia za równorzędne z nadanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Skarbu Państwa lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Ministra
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

Akceptacja programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Wnioski ośrodków szkoleniowych o akceptację programów i harmonogramów szkoleń zaplanowanych na kolejne kwartały roku rozpatrywane są odpowiednio od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia, pod warunkiem ich wpływu do Ministerstwa nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Wraz z udzieleniem akceptacji programu i harmonogramu szkolenia, ustala się wstępny termin przeprowadzenia egzaminu.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 września 2004 r., program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie:

 1. komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 2. tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek handlowych;
 3. zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego i narodowych funduszy inwestycyjnych;
 4. prawa pracy;
 5. stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym;
 6. prawa upadłościowego i naprawczego;
 7. zasad działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 8. zarządzania podmiotami gospodarczymi i analizy marketingowej przedsiębiorstwa;
 9. restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;
 10. rachunkowości i finansów w spółkach handlowych;
 11. metod wyceny wartości podmiotów gospodarczych;
 12. kompetencji organów spółek handlowych;
 13. zasad funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Wniosek o akceptację programu i harmonogramu szkolenia zawierać powinien:

 1. program szkolenia określający tematykę planowanych zajęć oraz liczbę godzin dydaktycznych na nie przeznaczonych - minimum programowe kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych obejmuje 100 godzin dydaktycznych (przez godzinę dydaktyczną rozumie się co najmniej 45 minut);
    minimum programowe kursu
 2. szczegółowy harmonogram zajęć zawierający nazwiska wykładowców, daty, godzinowy rozkład zajęć, tematy wykładów oraz planowaną liczbę uczestników kursu i egzaminu;
 3. informacje o wykładowcach (CV) oraz deklaracje wykładowców uczestnictwa w szkoleniu;
  wzór deklaracji
   
 4. informację o działalności ośrodka i osobach go reprezentujących;
 5. zezwolenie na prowadzenie działalności szkoleniowej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w zależności od formy prowadzenia działalności;
 6. umowę lub statut ośrodka szkoleniowego;
 7. aktualne zaświadczenie z ZUS i właściwego urzędu skarbowego o bieżącym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych;
 8. zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON.

Ośrodkom szkoleniowym, które przeprowadziły szkolenie niezgodnie z udzieloną przez Ministerstwo Skarbu Państwa akceptacją programu i harmonogramu oraz warunkami określonymi we wniosku o jej udzielenie, nie udziela się akceptacji programów i harmonogramów szkoleń przez kolejne 6 miesięcy.

Wykaz ośrodków szkoleniowych, które otrzymały akceptację programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz wstępnie zaplanowane terminy egzaminów po zakończeniu szkoleń

 

 WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, ze zm.)

Rozporządzenie   Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r.

 

Informacji na temat egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych udziela Biuro Ministra oraz akceptacji programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych

tel.: +48 22/695 89 67, 695 85 11
fax: +48 22/628 52 58
bm@msp.gov.pl

  Ministerstwo Skarbu Państwa, Biuro Ministra
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
 

Data publikacji : 08.10.2008

Data modyfikacji : 29.07.2015Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Biuro Ministra

Statystyka strony: 332780 wizyt