Jesteś tutaj

Status prawny MSP

Zgodnie z art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1262), Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013r., poz. 743, z późn. zm.), dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw państwowych, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom. Ponadto minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Szczegółowe kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zostały również określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) oraz ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. Nr 65, poz. 404). Ponadto należy zaznaczyć, iż do istotnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa należy gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz innymi nieruchomościami wskazanymi w tej ustawie.

Ministerstwo Skarbu Państwa jest urzędem administracji rządowej obsługującym pracę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zostało utworzone z dniem 1 października 1996r. na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497, z późn. zm.). Obecnie działa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 91, poz. 1023) wydanym na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Wewnętrzną strukturę Ministerstwa określa statut nadany zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M.P. z  dnia 23 stycznia 2016 r. poz. 82). 

Medatdane

Autor: Marcin Moryń
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 20.02.2009 , Data modyfikacji : 19.08.2016 Piotr Krupa
do góry