Jesteś tutaj

Bazy danych MSP

Dane zawarte w prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa rejestrach, wykazach i ewidencjach udostępniane są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782)

1. Zbiorcza ewidencja majątku Skarbu Państwa

 Ewidencja prowadzona jest przez Departament Mienia Skarbu Państwa MSP - w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o uprawnieniach przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224 ).

2. Rejestr centralny i rejestry wojewódzkie danych o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr centralny i rejestry wojewódzkie zawierające dane o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1090) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 2101).

Celem prowadzenia rejestrów jest ewidencja i identyfikacja osób uprawnionych do otrzymania rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencja danych o nieruchomościach pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących podstawę realizacji uprawnień oraz ewidencja danych o zrealizowanych uprawnieniach.

3. Rejestr osób uprawnionych do odbioru rekompensat

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent ( Dz.U. z 2000 r. Nr 23.294 z późn. zm.) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi MSP prowadzi rejestr (pisemny i elektroniczny) osób uprawnionych do odbioru rekompensat - pracowników byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.

4. Wykaz obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie Niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.)

Szczegółowy wykaz prowadzony jest przez: Biuro Dyrektora Generalnego MSP
Wykaz ten może być udostępniony za zgodą Dyrektora BDG osobie posiadającej interes prawny.

5. Rejestr pracowników byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (wraz z Kadrą “R”)

Rejestr prowadzony jest przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi MSP.

6. Rejestr pracowników byłej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych

Rejestr prowadzony jest przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi MSP.

7. Rejestr pracowników byłego Zakładu Obsługi Ministerstwa Przekształceń Własnościowych

Rejestr prowadzony jest przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi MSP.

8. Archiwum akt osobowych byłych pracowników zlikwidowanego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, byłych mianowanych pracowników zlikwidowanej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz byłych pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa

Rejestr prowadzony jest przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi MSP.

9. Wykaz ośrodków szkoleniowych, które uzyskały akceptację Ministra Skarbu Państwa na przeprowadzenie kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Biuro Ministra MSP sporządza wykaz ośrodków szkoleniowych, które uzyskały akceptację Ministra Skarbu Państwa na przeprowadzenie kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej MSP (www.msp.gov.pl).

10. Baza informacji o kandydatach na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

W Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zarejestrowane są osoby, które:

 • złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981), przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) - w przypadku osób, które złożyły egzamin rejestracja dokonywana jest automatycznie po wydaniu dyplomów potwierdzających zdanie egzaminu,
 • oraz osoby zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 198 poz. 2038 z późn. zm.) na wniosek osoby zainteresowanej.

Baza prowadzona jest przez Biuro Ministra MSP.

11. Ewidencja korespondencji

Zgodnie z obowiązującym w MSP Zarządzeniem Nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Ministerstwie Skarbu Państwa. W MSP funkcjonuje komputerowy system umożliwiający ewidencję korespondencji i prowadzenie komputerowego spisu spraw. Ewidencja korespondencji prowadzona jest przez:

 • Kancelarię Ogólną,
 • Sekretariaty członków kierownictwa,
 • Sekretariaty komórek organizacyjnych.

12. Archiwum zakładowe Ministerstwa Skarbu Państwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego Ministerstwa Skarbu Państwa, a w szczególności tryb postępowania z aktami przekazywanymi do archiwum zakładowego, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów do Archiwum Akt Nowych oraz tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w MSP.

Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Zasób archiwalny archiwum zakładowego służy przede wszystkim potrzebom Ministerstwa Skarbu Państwa. Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie, w tym w celach naukowo-badawczych, konieczne jest zezwolenie Dyrektora Generalnego. W pisemnym wniosku należy podać w szczególności:

 1. tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy,
 2. cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
 3. nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

Udostępnienie akt odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki do korzystania z akt. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte. Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Korzystanie z dokumentacji odbywa się stosownie do przepisów:

 1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) Dz.U.10.182.1228
 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782),
 6. rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375),
 7. aktów wykonawczych do ustaw.

Medatdane

Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Biuro Ministra
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 24.01.2005 , Data modyfikacji : 19.08.2016 Piotr Krupa
do góry