Jesteś tutaj

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 1150) nawiązuje do tradycyjnego modelu Prokuratorii jako obrońcy praw i interesów Skarbu Państwa, któremu powierzone zostało zastępstwo prawne Skarbu Państwa w sprawach większej wagi oraz funkcje opiniodawczo-doradcze na rzecz organów reprezentujących Skarb Państwa.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 1150) nawiązuje do tradycyjnego modelu Prokuratorii jako obrońcy praw i interesów Skarbu Państwa, któremu powierzone zostało zastępstwo prawne Skarbu Państwa w sprawach większej wagi oraz funkcje opiniodawczo-doradcze na rzecz organów reprezentujących Skarb Państwa.

W dniu 15 marca 2006 r. ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa weszła w życie i utworzony został Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie. Wykonuje on zadania Prokuratorii na terenie całego kraju.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa stoi na straży praw i interesów Skarbu Państwa. W ramach wykonywanego zastępstwa procesowego Prokuratoria, co do zasady, prowadzi wszystkie sprawy z udziałem Skarbu Państwa, które toczą się przed sądem okręgowym, jako sądem pierwszej instancji. Ponadto, do kompetencji Prokuratorii Generalnej w zakresie sprawowania obowiązkowego zastępstwa procesowego należą również sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i sprawy z wniosku o zasiedzenie, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł.

Wyłączne zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną dotyczy spraw toczących się z udziałem Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym.

Poza tym, Prokuratoria prowadzi wszystkie sprawy z udziałem Skarbu Państwa, jakie toczą się przed sądami polubownymi, niezależnie od tego, czy miejsce postępowania przed tym sądem znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też poza jej granicami lub nie jest oznaczone. Może ona także, na wezwanie właściwego organu, występować w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami w stosunkach międzynarodowych jako reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokuratoria może również reprezentować Radę Ministrów lub poszczególnych ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Biuro Obsługi Kancelaryjnej
 tel.: (22) 392 31 17
 fax: (22) 392 31 20

ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa 

Ogólna informacja na temat sposobu przekazywania spraw
tel.: (22) 392 31 83

Strona internetowa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
http://www.prokuratoria.gov.pl/

Medatdane

Autor: Biuro Ministra
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 16.07.2015 , Data modyfikacji : 27.07.2015 Justyna Kania
do góry