Jesteś tutaj

Praktyki w MSP

Zasady organizowania praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa dla studentów i absolwentów wyższych uczelni

Opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)

 1. Ministerstwo Skarbu Państwa organizuje praktyki dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.
 2. Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni m.in. z następującego zakresu:
 • zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 • uprawnień Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 • komercjalizacji i prywatyzacji,
 • prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa,
 • restrukturyzacji i pomocy publicznej,
 • organizacji i funkcjonowania służby cywilnej,
 • prowadzenia polityki medialnej i informacyjnej,
 • opiniowania dokumentów co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Praktyka w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa nie krócej niż 3 tygodnie i nie dłużej niż 3 miesiące.
 2. Praktyka jest nieodpłatna.
 3. Praktyka odbywa się w dni robocze w godzinach pracy Urzędu tj. 8:15 – 16:15. Praktyka rozpoczyna się w środy, a kończy we wtorki.
 4. Preferowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin (w wyjątkowych sytuacjach wymiar ten może być zmniejszony lecz nie może być niższy niż 24 godziny).
 5. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy praktykanta:
 • praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy; windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezatormowy; budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Wszystkie koszty związane z praktyką tj. zakwaterowanie, ubezpieczenie itp. praktykant ponosi we własnym zakresie.
 2. Praktykant zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).
 3. Podanie o przyjęcie na praktykę należy kierować na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Kadr
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: praktyki.msp@msp.gov.pl

 1. W podaniu należy umieścić poniższe informacje:
 • dane osobowe wraz z adresem zamieszkania i adresem e-mail,
 • nazwa uczelni i kierunek studiów,
 • proponowany termin odbywania praktyki,
 • preferowany tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • obszar zainteresowania praktykanta z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa,
 • preferowany departament / biuro, w którym praktykant chciałby odbywać praktykę.
 1. Wymagane załączniki do podania:
 • CV,
 • kopia/skan zaświadczenia z uczelni potwierdzającego rok i kierunek studiów – dla studentów,
 • kopia/skan dyplomu ukończenia studiów – dla absolwentów.

Oryginał aktualnego zaświadczenia/oryginał dyplomu do wglądu należy dostarczyć pierwszego dnia praktyki.

 1. Praktykant, którego podanie zostało pozytywie rozpatrzone, otrzymuje od Biura Kadr:
 • drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia na praktykę wraz z wszelkimi informacjami organizacyjnymi,
 • w dniu rozpoczęcia praktyki pisemną zgodę na odbycie praktyki.
 1. Harmonogram pierwszego dnia praktyki:
 • zapoznanie praktykanta w Wydziale Szkolenia (pok. 487 lub 489) z zasadami odbywania praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz zawarcie umowy (wzór umowy),
 • przekazanie praktykantowi dokumentacji praktyki tj. list obecności, kwestionariusza osoboweg i oświadczeń do wypełnienia i podpisania oraz harmonogramu obowiązkowych szkoleń,
 • skierowanie praktykanta do docelowego departamentu / biura.
 1. Praktykant w trakcie praktyki odbywa obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i ochrony przeciwpożarowej oraz zostaje zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Na 3 dni robocze przed zakończeniem praktyki, praktykant ma obowiązek sporządzić sprawozdanie uwzględniające zadania i czynności wykonywane podczas praktyki oraz nabyte umiejętności. Ww. sprawozdanie zaakceptowane przez osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad praktykantem (opiekuna praktykanta) należy złożyć w Wydziale Szkolenia w formie pisemnej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: praktyki.msp@msp.gov.pl
 3. Na podstawie ww. sprawozdania Biuro Kadr wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 4. W ostatnim dniu praktyki praktykant odbiera osobiście w Wydziale Szkolenia zaświadczenie, zdając jednocześnie listę obecności.

Medatdane

Autor: Katarzyna Kosińska
Biuro Kadr
Opublikowane przez: Katarzyna Durlik-Szlązek
Ostatnia zmiana: 22.02.2016 , 22.02.2016 Piotr Krupa
do góry