Wewnętrzne MSP

I półrocze 2009 r.

 

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2009 r.
przez Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa


W okresie sprawozdawczym Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa zrealizował następujące kontrole:

 • 5 kontroli rozpoczętych w II półroczu 2008 r. i zakończonych w I półroczu 2009 r.,
 • 1 kontrola rozpoczęta w II półroczu 2008 r. i będąca w trakcie realizacji,
 • 18 kontroli wynikających z planu kontroli na I półrocze 2009 r.,
 • 3 kontrole doraźne.

Ponadto w trakcie realizacji jest 1 kontrola kompleksowa:
1 temat został przeniesiony na II półrocze 2009 r.

I. KONTROLE ROZPOCZĘTE W II PÓŁROCZU 2008 R. I ZAKOŃCZONE W I PÓŁROCZU 2009 R.

1. Jednostki kontrolowane: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Delegatura MSP w Gdańsku

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej LAS w Morągu pod względem zgodności zastosowanej procedury prywatyzacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz kompletności dokumentacji.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17 października do 12 grudnia 2008 r.

Ustalenia kontroli:

Próby prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej „Las”, począwszy od roku 1994, były wielokrotnie podejmowane najpierw przez Wojewodę Olsztyńskiego a następnie Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Czynności prywatyzacyjne z okresu czerwiec 1997 r. – lipiec 2008 r. wynikały z inicjatywy organu założycielskiego i były prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 (sprzedaż przedsiębiorstwa) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Z ustaleń kontroli wynika, że działania zmierzające do sprywatyzowania PPD „Las” w Morągu trwały zbyt długo, były nieskuteczne i nie doprowadziły do wydania przez Wojewodę zarządzenia w sprawie prywatyzacji, a dla ww. przedsiębiorstwa ostatecznie zakończyły się upadłością.

Pomimo nieudanych prób dokonania prywatyzacji, w świetle znacznie pogarszającej się sytuacji PPD „Las”, Urząd Wojewódzki nadal trzymał się jednej koncepcji prywatyzacji i nie podejmował prób jej zmiany.

Ilość ogłoszeń zapraszających inwestorów do udziału w prywatyzacji, aktualizacje wycen, przedłużające się prace komisji ds. rokowań wskazują na brak właściwego nadzoru ze strony Wojewody.

Przedłożona do kontroli dokumentacja nie odzwierciedlała w pełni rzeczywistego przebiegu poszczególnych etapów prywatyzacji.

W związku z rezygnacją ostatniego potencjalnego inwestora w lipcu 2008 r. oraz katastrofalną sytuacją ekonomiczno-finansową PPD “Las” Wojewoda Warmińsko - Mazurski złożył wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do nie zakończonych jeszcze procesów prywatyzacji, bądź do przygotowywanych komercjalizacji, wniesiono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o:

1) dokonywanie analizy stanu przedsiębiorstw państwowych, w celu wyboru właściwej formy przekształcenia własnościowego,

2) rzetelne, zgodne z przepisami, przygotowanie i przeprowadzenie procesów zmierzających do zmiany stanu prawnego podmiotów,

3) nadzorowanie działań osób i zespołów uczestniczących w procesie prywatyzacji, bądź komercjalizacji.

2. Jednostki kontrolowane: Departament Budżetu i Finansów, Delegatura MSP w Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu

Temat kontroli:
Kontrola podejmowanych czynności związanych z przejmowaniem i gospodarowaniem mieniem odziedziczonym na podstawie zakończonych postępowań spadkowych lub nabytym z innych tytułów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 listopada do 30 grudnia 2008 r.

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2008 r. i została przeprowadzona w następujących Delegaturach MSP:

- w Łodzi – w zakresie gospodarowania mieniem nabytym w wyniku postępowań spadkowych i przejętym po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania z Przedsiębiorstwem Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi DOM-MAT Sp. z o.o. w Łodzi. Działania Delegatury były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- w Poznaniu – w zakresie gospodarowania mieniem nabytym w wyniku postępowań spadkowych, Delegatura w większości przypadków nie podejmowała czynności określonych w przepisach wewnętrznych MSP. Delegatura w sposób prawidłowy gospodarowała mieniem Skarbu Państwa nabytym z innych tytułów. W stosunku do jednego typu mienia, do czasu zakończenia kontroli, toczyło się postępowanie administracyjne, dotyczące prawidłowości nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości będącej jego przedmiotem.

- we Wrocławiu – w zakresie gospodarowania mieniem nabytym w wyniku postępowań spadkowych, Delegatura przestrzegała obowiązujących przepisów prawa,

- oraz w Departamencie Budżetu i Finansów – zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi wystawiane przez Delegatury MSP: we Wrocławiu, w Poznaniu i w Łodzi polecenia księgowania (PK3, PK4, PK5), przekazywane były do DBiF celem ujęcia wartości przejętego mienia w księgach rachunkowych MSP, a następnie kopie dokumentów niezwłocznie przesyłano do właściwych Delegatur MSP.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w odniesieniu do Delegatur MSP w Łodzi i we Wrocławiu oraz Departamentu Budżetu i Finansów odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Jedynie w odniesieniu do Delegatury MSP w Poznaniu, wniesiono o:

1) bezwzględne przestrzeganie zapisów Zarządzenia Nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 maja 2007 r. oraz niezwłoczne zaprzestanie, stosowanej przez Delegaturę praktyki przekazywania właściwym organom samego postanowienia sądu, stwierdzającego nabycie przez Skarb Państwa mienia w drodze spadku, niezgodnej z ww. Zarządzeniem.

2) przygotowywanie planów zarządzania i docelowego zagospodarowania mienia przejętego przez MSP, przechowywanie oryginałów ww. dokumentów, dokonywanie korekt przedmiotowych planów w uzasadnionych, stosownie do obowiązujących przepisów wewnętrznych MSP,

3) podjęcie działań zmierzających do docelowego zagospodarowania mienia po rozwiązanej umowie o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania zawartej w procesie prywatyzacji ze spółką Poznańskie Zakłady Papiernicze „TREFL” Sp. z o.o. w Poznaniu, w przypadku ustania okoliczności związanych ze stanem prawnym bądź toczącymi się postępowaniami odnośnie nieruchomości pozostałych po rozwiązaniu ww. umowy.

3. Jednostki kontrolowane: Departament Analiz, Departament Projektów Prywatyzacyjnych, Departamenty Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I-V, Departament Instytucji Finansowych

Temat kontroli:
Kontrola stosowania procedur i zasad dotyczących trybu zlecania i odbioru analiz przeprowadzanych na potrzeby prywatyzowanych przedsiębiorstw i spółek, dokonywanych na podstawie umów zawieranych przez Skarb Państwa ze zleceniobiorcami.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 2 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli:
Czynności związane z procesem zlecania analiz przedprywatyzacyjnych mieszczą się w zakresie obowiązków 7 Departamentów, a odbioru analiz – 8 Departamentów. Powyższe kwestie reguluje wiele różnych aktów prawnych: ustawa, rozporządzenie, przepisy wewnętrzne MSP.
Kontrola ustaliła, że w procesie prywatyzacji 4 spółek brak było ściśle wyznaczonych kryteriów zlecania analiz przedprywatyzacyjnych.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o :

opracowanie jednego aktu prawnego regulującego każdy kolejny etap procesu zlecania i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych oraz ścisłe zakreślenie kompetencji i obowiązków poszczególnych Departamentów, z uwagi na zbyt dużą ilość aktów prawnych regulujących powyższe kwestie i ich znaczny stopień ogólności.

4. Jednostka kontrolowana: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Kłobucku i Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie z uwzględnieniem relacji miedzy wynegocjowaną ceną transakcji a wartością mienia przedsiębiorstwa wynikającą z wyceny.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 do 31 grudnia 2008 r.

Ustalenia kontroli:

Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Kłobucku została dokonana na podstawie art. 39 ust. 7 pkt.1 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tj. poprzez sprzedaż. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek organów przedsiębiorstwa.

Wybór wykonawcy analizy przedsiębiorstwa nastąpił w trybie przetargu publicznego. Wykonana analiza spełniała wymagania ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca zapłacił karę za nieterminowe wykonanie analizy.

Kontrola nie wniosła uwag do dokumentowania posiedzeń Komisji ds. rokowań oraz do wyboru inwestora. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 01 sierpnia 2007 r. zawierała ustalenia uzgodnione w trakcie rokowań.

Podjęta w 2004 r. przez organ założycielski prywatyzacja bezpośrednia Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie poprzez sprzedaż również opierała się na obowiązujących przepisach prawnych.

Z ustaleń kontroli wynika, że postępowanie prywatyzacyjne trwało prawie dwa lata, w tym same rokowania z inwestorem 15 miesięcy.

Z uwagi na trudną sytuację finansową prywatyzowanego przedsiębiorstwa, wynegocjowane z inwestorem warunki, zwłaszcza cena i jednorazowy sposób zapłaty, uzasadniały ich przyjęcie.

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie prywatyzacji bezpośredniej Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie wydane zostało po uzyskaniu zgody Dyrektora Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Katowicach. Zakres obowiązków pełnomocnika ds. prywatyzacji określało pełnomocnictwo organu założycielskiego oraz umowa zlecenia. Przebieg realizacji czynności związanych z prywatyzacją MZP, pełnomocnik przedstawił w sprawozdaniu końcowym.

Kontrola zwróciła uwagę na bezzasadne zawarcie przez pełnomocnika umowy zlecenia na czynności doradztwa w zakresie przeprowadzenia prywatyzacji bezpośredniej Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie. Przedmiot umowy pokrywał się z zakresem czynności powierzonych pełnomocnikowi do osobistego wykonania.

Negatywnie oceniono stan dokumentacji dotyczącej podejmowanych przez Wojewodę Śląskiego działań zmierzających do sprywatyzowania Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie, pod względem kompletności i uporządkowania. Największe uchybienia w tym zakresie stwierdzono w dokumentach sprzed 2004 r.

Wynegocjowana cena była wyższa od wartości wyjściowej przyjętej do rokowań, wynikającej z wyliczeń firmy konsultingowej. Poza tym jednorazowy sposób zapłaty ceny za przedsiębiorstwo był dla Skarbu Państwa korzystniejszy niż ratalny.


W odniesieniu do nie zakończonych jeszcze procesów prywatyzacji, bądź do przygotowywanych komercjalizacji, wniesiono o:

1) zwiększenie nadzoru na działaniem osób i zespołów uczestniczących w procesie prywatyzacji,

2) skompletowanie i uporządkowanie dokumentacji prywatyzacyjnej Mikołowskich Zakładów Papierniczych w Mikołowie.

5. Jednostki kontrolowane: Delegatury MSP w Krakowie oraz w Katowicach

Temat kontroli:
Realizacja obowiązków informacyjnych inwestorów wynikających z umów prywatyzacyjnych nadzorowanych przez Delegatury MSP w Krakowie i Katowicach w 2007 roku i w I-ej połowie 2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 12 grudnia 2008 r. do 30 stycznia 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Ocenie poddano działania Delegatur w zakresie nadzorowania i monitorowania realizacji pozacenowych zobowiązań prywatyzacyjnych pod kątem terminowości oraz prawidłowości ich realizacji. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Delegatura MSP w Krakowie nadzorowała i monitorowała realizację zobowiązań prywatyzacyjnych wynikających z 44 umów prywatyzacyjnych a Delegatura MSP w Katowicach 14 umów prywatyzacyjnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Delegatury występowały do inwestorów z wnioskami o udzielenie informacji na temat stanu realizacji tych zobowiązań i ewentualnych zagrożeń ich wykonania. Kierowały do inwestorów monity i wezwania w sprawie realizacji zobowiązań, niewykonania lub nienależytego wykonania tych zobowiązań, zaś o podjętych w tym zakresie działaniach informowały Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa.

W przypadku braku realizacji zobowiązań obydwie kontrolowane Delegatury występowały z wnioskami do właściwych komórek organizacyjnych MSP o uruchamianie procedur zmierzających do egzekucji zobowiązań i kar umownych na drodze postępowania sądowego.
Ewidencjonowały stan realizacji zobowiązań pozacenowych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, gdzie stwierdzono jedynie drobne błędy w zakresie wprowadzania informacji do bazy danych ZSI.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani istotnych uchybień w prowadzonych przez Delegatury procedurach. Pozytywnie oceniono działania obydwu Delegatur w zakresie nadzorowania i monitorowania realizacji zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych objętych ich działaniem.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o :

bieżące i zgodne z obowiązującą procedurą wprowadzanie do Zintegrowanego Systemu Informatycznego informacji na temat stanu realizacji zobowiązań oraz danych o dokumentach potwierdzających te informacje, w celu utrzymania prawidłowego i aktualnego stanu bazy danych w ZSI.

 


II. KONTROLE PLANOWE

1. Jednostka kontrolowana: Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Temat kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji podmiotowej w wysokości 4.044.000 zł udzielonej Polskiej Agencji Prasowej S.A. przez Ministra Skarbu Państwa w 2008 r. zgodnie z przeznaczeniem określonym w postanowieniach umowy nr MSP/B/94-00/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z umową nr MSP/B/94-00/2008 z dnia 3 listopada 2008 r Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało dotację w dwóch ratach. Umowa dawała Spółce możliwość przekazania środków z dotacji na pokrycie już poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków.

Spółka wykorzystała dotację w pełnej wysokości w terminie przewidzianym umową. Środki z dotacji wydatkowano na zadania i rodzaje wydatków określone w umowie.

Kontrola pozytywnie oceniła sposób prowadzenia przez Spółkę wyodrębnionej ewidencji kosztów pokrywanych środkami z dotacji. Wydatkowanie środków odbyło się z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dokumentach dotyczących wydatków sfinansowanych ze środków dotacji budżetowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja była kompletna i w pełni odzwierciedlała poniesione wydatki. Kontrola zwróciła uwagę na istotną poprawę (w stosunku do kontroli z 2008 r.) jakości nadzoru i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych w kraju i za granicą. Pozytywnie oceniono wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2008 r.

Rozliczenie dotacji nastąpiło w formie rocznego raportu, zbadanego przez biegłego rewidenta, przekazanego Ministrowi Skarbu Państwa w ustalonym umową terminie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Jednostka kontrolowana: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Otwocku-Świerku

Temat kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji podmiotowej udzielonej w 2008 r. Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych P.P. przez Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z postanowieniami umowy Nr MSP/B/36-00/2008 z dnia 26 marca 2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 maja do 30 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

W ustawie budżetowej na 2008 r. przewidziano dotację podmiotową dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) w kwocie 3.277.000 zł. W dniu 26 marca 2008 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych dotycząca przekazania, wykorzystania i rozliczenia powyższej dotacji.

Dotację wypłacono w 11 transzach na pokrycie już poniesionych i udokumentowanych wydatków. Zakład miał obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Obowiązek ten był realizowany. Dotacja została wykorzystana na zadania określone w w/wym. umowie zgodnie z przeznaczeniem i planem rzeczowo – finansowym działalności Zakładu na 2008 r. Ewidencja i dokumentacja prowadzonych wydatków nie budziła zastrzeżeń. Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na podstawie umów zawartych z dostawcami wyłonionymi w trybie zamówienia publicznego.

Rozliczenie otrzymanych środków dotacji zawiera roczny raport z wykonywanej działalności finansowanej dotacją podmiotową w 2008 r. Raport ten podlegał badaniu przez biegłego rewidenta i został zatwierdzony przez Ministra Skarbu Państwa.

3. Jednostka kontrolowana: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku

Temat kontroli:
Zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na remont “Tężni nr 2” w Ciechocinku udzielonej w roku 2008 przez Ministra Skarbu Państwa dla Uzdrowiska Ciechocinek S.A. w planowanej wysokości 1.971.166,72 zł.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 maja 2008 r. do 3 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało dotację budżetową w kwocie 1.971.166,72 zł zgodnie z umową z dnia 6 czerwca 2008 r. Otrzymane środki spółka gromadziła na wyodrębnionym rachunku bankowym w Banku PKO BP S.A.

Dotację przekazano w miesięcznych ratach, w kwotach wynikających z przedłożonych przez spółkę faktur wystawionych przez wykonawców. Wykonanie robót było każdorazowo potwierdzone protokołami ich odbioru przez komisje.

Przekazane przez MSP środki zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w umowie, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka terminowo przekazywała do MSP kwartalne sprawozdania z wykorzystania środków dotacji. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez spółkę została również potwierdzona w raporcie wykonanym przez niezależnego biegłego rewidenta.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

4. Jednostki kontrolowane: Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Katowicach i Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Poznaniu

Temat kontroli:
Kontrola w zakresie wykorzystania wydatkowanych środków finansowych Funduszu Skarbu Państwa na dofinansowanie procesów likwidacji przedsiębiorstw państwowych i spółek, dla których organem założycielskim jest wojewoda lub minister właściwy do spraw Skarbu Państwa

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 do 31 marca 2009 r.

 

Ustalenia kontroli:

Analiza realizacji procedur przekazywania i rozliczania dofinansowania z Funduszu Skarbu Państwa środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub procesu likwidacji wykazała, że we wszystkich przypadkach Delegatury MSP działały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dofinansowanie procesów było udzielane w formie zaliczki. Środki finansowe przekazywano na rachunek podmiotu jednorazowo lub w podziale na transze, na podstawie zatwierdzonego preliminarza wydatków. Rozliczanie dofinansowania następowało po przedstawieniu przez likwidatora dowodów poniesionych kosztów, a nie wykorzystane środki przekazywano do MSP wraz z rozliczeniem.

W przypadku dofinansowania likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Maszyn „PONAR REMO” w likwidacji z siedzibą we Wschowie, Delegatura MSP w Poznaniu pismami z dnia 18.11.2008 r. i 17.03.2009 r. zwróciła się do likwidatora o wyjaśnienie rozbieżności występujących w kilku pozycjach pomiędzy rozliczeniem a preliminarzem wydatków. Dofinansowanie to nie zostało do dnia dzisiejszego rozliczone przez Departament Budżetu i Finansów.

W oparciu o powyższe ustalenia i uwagi wniesiono wobec Delegatury MSP w Poznaniu o:

zwrócenie się o wyjaśnienie kwestii opisanej powyżej poprzez uzyskanie wyjaśnień od likwidatora Przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Maszyn „PONAR REMO” w likwidacji z siedzibą we Wschowie, dotyczących przekroczeń w rozliczeniu dofinansowania likwidacji tego przedsiębiorstwa wskazanych przez Delegaturę MSP w Poznaniu. Podjęcie powyższych czynności jest konieczne do rozliczenia dofinansowania przez Departament Budżetu i Finansów.

5. Jednostki kontrolowane: Departament Analiz, Departament Instytucji Finansowych, Departament Projektów Prywatyzacyjnych, Departamenty Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, IV, V.

Temat kontroli:
Kontrola stosowania procedur i zasad dotyczących zlecania i odbioru analiz przeprowadzonych na potrzeby prywatyzowanych przedsiębiorstw i spółek, dokonywanych na podstawie umów zawieranych przez Skarb Państwa ze zleceniobiorcami.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 maja do 30 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Kontrola objęła okres 2008 r. – I połowa 2009 r. Zbadano poprawność procedury i trybu zlecania i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych w 6 spółkach:

- Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – tryb i procedura zlecania analiz przedprywatyzacyjnych ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami. Obok doradcy prywatyzacyjnego, zaangażowano Konsultanta, mającego opiniować sporządzane analizy oraz uczestniczyć w ich odbiorze. Analizy, a także ich aktualizacje, sporządzone na żądanie MSP, zostały odebrane przez Zespół do Spraw Odbioru Analiz jako zgodne z umową i pozytywnie zaopiniowane przez Konsultanta.

- Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. (PTR S.A.) – tryb i procedura zlecania analizy przedprywatyzacyjnej – oszacowania wartości ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami. Analiza została odebrana przez Komisję ds. Odbioru jako zgodna z umową.

- Elektrociepłownia Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie – tryb i procedura zlecenia analizy przedprywatyzacyjnej – oszacowania wartości ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami. Analiza, a także jej aktualizacja, sporządzona na żądanie MSP, zostały odebrane przez Komisję ds. Odbioru, jako zgodne z umową.

- WARS S.A. z siedzibą w Warszawie – tryb i procedura zlecenia analiz przedprywatyzacyjnych ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami.  Termin przekazania analiz przez doradcę prywatyzacyjnego był, na jego wniosek, wielokrotnie wydłużany przez MSP, wykazywał on bowiem opóźnienia w przekazywaniu przez spółkę WARS S.A. dokumentów koniecznych do ich wykonania. Analizy,a także ich aktualizacje, sporządzone na żądanie MSP, zostały odebrane przez Komisję ds. odbioru Zamówionych Dzieł jako zgodne z umową.

- Destylernia „Polmos” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie – tryb i procedura zlecania analizy przedprywatyzacyjnej – oszacowania wartości ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami. Analiza została przekazana po upływie terminu określonego w umowie, MSP nie wyraziło zgody na jego przedłużenie. Komisja ds. Odbioru Zamówionych Dzieł odebrała sporządzoną Analizę jak zgodną z umową, obniżając wynagrodzenie Doradcy za opóźnienie w jej przekazaniu.

- Fabryka Łożysk Tocznych „Kraśnik” S.A. z siedzibą w Kraśniku – tryb i procedura zlecania analiz przedprywatyzacyjnych ww. spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami. Analizy zostały odebrane przez Zespół ds. Odbioru Zamówionych Dzieł jako zgodne z umową.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

opracowanie przejrzystych i spójnych procedur zamawiania i odbioru analiz, które obowiązywałyby w całym Ministerstwie Skarbu Państwa. Precyzyjne określenie schematu realizacji procesu zamawiania i odbioru analiz. Wskazanie jednostki organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa, która będzie odpowiedzialna za koordynację procesu zlecania i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

6. Jednostka kontrolowana: Delegatura MSP w Kielcach

Temat kontroli:
Windykacja należności Skarbu Państwa przejętych po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych (Fundusz Skarbu Państwa)

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18 lutego do 20 marca 2009 r. r.

Ustalenia kontroli:

Na dzień 31.12.2008 r. Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Kielcach uczestniczyła w procedurach windykacji należności wobec dłużników trzech zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, którzy do końca 2008 roku nie spłacili długu dobrowolnie, ani też nie wyegzekwowano zadłużenia przymusowo, a należność nie została umorzona ani wyksięgowana.

Na przejęte przez Delegaturę MSP od Wojewody Świętokrzyskiego mienie składało się 37 pozycji należności po zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych. Na dzień 31.03.2009 spłaconych zostało (dobrowolnie i w trybie egzekucji) 11 pozycji należności, w 13 przypadkach dokonano umorzenia, zwolnienia z długu lub jego wyksięgowania, w 3 przypadkach dłużnicy spłacają należność w ratach, w tym w 2 przypadkach na podstawie umów z Dyrektorem Delegatury i jednym na podstawie układu sądowego. Wobec 10 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na różnych jego etapach.

Delegatura MSP w Kielcach w sposób właściwy wykonywała zadania ustalone w art. 7 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, dotyczące reprezentowania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w postępowaniu układowym, upadłościowym i egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne było wszczynane na wniosek Departamentu Budżetu i Finansów MSP.

Kontrola nie zgłosiła uwag do decyzji Dyrektora Delegatury MSP dotyczących umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa, uznając je za zgodne z przepisami prawa oraz każdorazowo uzasadnione merytorycznie.
Wyniki kontroli wskazały na niską skuteczność i długi czas trwania egzekucji należności.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o :

przeanalizowanie przez Delegaturę MSP w Kielcach, we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów MSP możliwość kontynuacji odzyskiwania należności Skarbu Państwa przejętych w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym oraz upadłościowym i układowym, po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych, w przypadku spraw, w których pomimo prowadzenia wieloletniej windykacji dłużnicy dotychczas nie spłacili długu dobrowolnie, nie wyegzekwowano zadłużenia przymusowo, a należność nie została umorzona, ani wyksięgowana, pod kątem realnych możliwości odzyskania długu wraz z odsetkami. W przypadku długoletnich bezskutecznych windykacji odsetki te wielokrotnie przekraczają kwotę główną należności.

7. Jednostki kontrolowane: Delegatura MSP w Kielcach, Delegatura MSP w Łodzi

Temat kontroli:
Kontrola wniosków o likwidację przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ekonomicznych w zakresie ich zgodności z przepisami oraz z interesem Skarbu Państwa.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 maja do 5 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą do ww. Delegatur wpłynęły 4 wnioski w sprawie o likwidację przedsiębiorstw. Były to: 2 wnioski od Wojewody Świętokrzyskiego i 2 od Wojewody Łódzkiego. Zgłaszanie sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych o likwidację z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych należy do zadań Dyrektorów Delegatur.

Przed zajęciem stanowiska obydwie Delegatury do każdego z wniosków sporządziły szczegółowe opinie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej likwidowanych przedsiębiorstw oraz na podstawie dokumentacji przekazanej przez Wojewodów, sprawdziły przesłanki stanowiące podstawę likwidacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy odniosły się do zamierzonych likwidacji pozytywnie.

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami oraz w terminie przewidzianym ustawą Dyrektorzy Delegatur zawiadomili Wojewodów, że nie zgłaszają sprzeciwu przewidzianego w art. 19 ust. 2 ww. ustawy odnośnie decyzji o zamierzonych likwidacjach przedsiębiorstw.
Kontrola pozytywnie oceniła działania Delegatur w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych, w części dotyczącej udziału Ministra Skarbu Państwa w tym procesie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Niemniej jednak w odniesieniu do Delegatury MSP w Łodzi wniesiono o monitorowanie przebiegu postępowań likwidacyjnych, aż do momentu wykreślenia likwidowanych podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego, które na czas rozpoczęcia kontroli nie były jeszcze zakończone.

8. Jednostka kontrolowana: Delegatura MSP w Toruniu

Temat kontroli:
Realizacja zobowiązań pozacenowych, w tym zasadności naliczenia kary umownej, wynikających z umowy prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa PPKS w Kołobrzegu zawartej w dniu 18 października 2004 r. ze spółką Connex Polska Sp. z o.o., obecnie pod firmą Veolia Transport Polska.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20 kwietnia do 22 maja 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Inwestor – Connex Polska Sp. z o.o. zobowiązał się do realizacji pakietu inwestycyjnego. Spółka corocznie przedstawia opinie biegłego w zakresie zrealizowanych nakładów inwestycyjnych.

W ocenie kontrolujących wątpliwości budził fakt zaliczenia przez biegłego rewidenta i zaakceptowanie przez Delegaturę części nakładów na rzeczowe aktywa trwałe. W spółce w okresie 4 lat Delegatura przeprowadziła tylko jedną kontrolę. W wyniku tej kontroli Delegatura zakwestionowała wydatki poniesione przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania i wezwała spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 100 % inwestycji niezrealizowanych w roku 2006. Kara ta została wyegzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego.

Delegatura naliczyła kolejną karę umowną z tytułu niewykonania w pełnej wysokości nakładów inwestycyjnych liczonych narastająco za I, II i III okres inwestycyjny. Wysokość tej kary została zakwestionowana przez Departament Zastępstwa Procesowego MSP. Do dnia zakończenia kontroli Delegatura nie zajęła ostatecznego stanowiska w powyższej kwestii.

Zgodnie z umową inwestor przez okres 36 miesięcy zobowiązał się do utrzymania zatrudnienia oraz realizacji postanowień Pakietu Gwarancji Pracowniczych. Kontrola stwierdziła, że inwestor w ostatnim roku realizacji ww. pakietu nie utrzymał zatrudnienia i dobrowolnie zapłacił karę umowną.

Zobowiązania pozacenowe, stopień ich realizacji zostały zaewidencjonowane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Odnotowano jedynie brak informacji o przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i uiszczonej karze umownej.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

1) bardziej wnikliwe analizowanie przedkładanych przez spółkę sprawozdań z realizacji zobowiązań inwestycyjnych,

2) przeprowadzanie w spółce okresowych kontroli stanu realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z umowy,

3) ponowne przeanalizowanie wysokości kary umownej, która została naliczona wobec Connex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z niewykonaniem nakładów inwestycyjnych w trzecim okresie inwestycyjnym.

4) systematyczne wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

9. Jednostka kontrolowana: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Armatur w Lipinach pod względem zgodności zastosowanej procedury prywatyzacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz kompletności dokumentacji.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 lutego do 27 kwietnia 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Wszystkie istotne czynności wykonywane w ramach prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Armatur ,,Lipiany” w Lipianach polegającej na oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Wyceny i inne dokumenty sporządzano zgodnie z obowiązującymi wymogami. Dokumentacja była kompletna i prawidłowo sporządzona. Zachowano dbałość o interes Skarbu Państwa i prywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Dotyczy to Wojewody Szczecińskiego, komórek organizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego a także innych organów i instytucji udział w tej prywatyzacji.

Na szczególne podkreślenie zasługiwały fakty:

 • stan prawny majątku przedsiębiorstwa został przed prywatyzacją uregulowany pod względem prawnym i potwierdzony decyzjami właściwych organów,
 • z oceny stanu ekonomiczno – finansowego przedsiębiorstwa wynikało, że działalność przedsiębiorstwa zapewni pokrycie kosztów, pozytywnie rokuje dla Spółki,
 • przyjęta wartość przedmiotu umowy była adekwatna do możliwości Spółki, korzystna zarówno dla Spółki jak i Skarbu Państwa,
 • skalkulowane łączne wpływy do Skarbu Państwa dawały możliwie wysoką cenę za firmę, a spółce pracowniczej w miarę bezpieczną sytuację ekonomiczną umowy leasingowej.

10. Jednostka kontrolowana: Delegatura MSP w Szczecinie

Temat kontroli:
Kontrolę w Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Szczecinie procesu prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Armatur ,,Lipiany” w Lipianach pod względem nadzoru nad realizacją zobowiązań pozacenowych zapisanych w umowach prywatyzacyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27 marca do 29 maja 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Kontrola negatywnie oceniła podpisaną przez Delegaturę umowę przeniesienia własności ww. przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania, która nie zabezpieczała w należytym stopniu interesów Skarbu Państwa. Kontrola stwierdziła, że Delegatura nie dokonywała w sposób prawidłowy nadzorowania realizacji zobowiązań pozacenowych zapisanych w powyższej umowie.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli Dyrektor Delegatury MSP w Szczecinie wniósł zastrzeżenia, które zostały przez kontrolującego odrzucone. Delegatura nie podpisała protokołu kontroli.

11. Jednostka kontrolowana: Delegatura MSP we Wrocławiu

Temat kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości przejęcia mienia i wierzytelności po zlikwidowanych i upadłych przedsiębiorstwach państwowych oraz po rozwiązanych umowach leasingowych.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 12 maja do 10 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:
W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Delegatura Ministra Skarbu Państwa we Wrocławiu uczestniczyła w procedurach przejmowania mienia rzeczowego i finansowego oraz wierzytelności po 16 zlikwidowanych i upadłych, przedsiębiorstwach państwowych oraz po jednej rozwiązanej umowie leasingowej.

Dyrektor Delegatury MSP we Wrocławiu w oparciu o posiadane pełnomocnictwa, w imieniu Ministra Skarbu Państwa, podejmował wszelkie konieczne działania i czynności związane z procesem przejmowania mienia Skarbu Państwa po zlikwidowanych i upadłych przedsiębiorstwach państwowych oraz mienia po rozwiązanych umowach leasingowych.

W związku z przejmowaniem i zagospodarowaniem mienia rzeczowego tj. ruchomości i nieruchomości Delegatura sporządzała stosowne dokumenty, w tym: protokoły zdawczo-odbiorcze, plany zarządzania i docelowego zagospodarowania, spisy inwentaryzacyjne, poleceniem księgowania - PK i inne dokumenty wynikające z procedury zagospodarowania przejętego mienia. Dokumenty te następnie były przekazywane do właściwych departamentów Ministerstwa Skarbu Państwa w celu ich akceptacji i zatwierdzenia.

Wyniki kontroli wskazują jednak na fakt, iż bardzo często sporządzane protokóły zdawczo-odbiorcze wymagają aneksowania dokonania w nich korekt na skutek m.in. nieujawnienia wierzytelności, ujawnienia ich w niewłaściwej wysokości lub innych błędów w protokółach zdawczo-odbiorczych sporządzonych w latach poprzednich.

Uwagę kontrolujących zwrócił również fakt, iż w okresie objętym kontrolą niektóre protokóły zdawczo-odbiorcze wierzytelności oraz środków pieniężnych były sporządzane w sytuacji, gdy środki pieniężne zostały już przekazane na rachunek Funduszu Skarbu Państwa, a Departament Budżetu i Finansów MSP zwracał się prośbą do Delegatury MSP we Wrocławiu z prośbą o identyfikację wpłaty. Dotyczyło to w szczególności wpłat dokonywanych przez syndyków po zakończonych postępowaniach upadłościowych.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

przeanalizowanie obecnej sytuacji oraz rozważenie przez Delegaturę MSP we Wrocławiu możliwości takiego ułożenia współpracy z urzędami wojewódzkimi we Wrocławiu i Opolu, w wyniku czego protokóły zdawczo-odbiorcze mienia rzeczowego i finansowego oraz wierzytelności po zlikwidowanych i upadłych przedsiębiorstwach państwowych zawierałyby pełne i pozbawione błędów dane już w momencie ich sporządzenia

12. Jednostka kontrolowana: Delegatura MSP w Krakowie

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego OPAKOMET w Krakowie oraz realizacji zobowiązań pozacenowych wynikających z umowy prywatyzacyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 maja do 19 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie przygotowania do prywatyzacji ww. przedsiębiorstwa wykonano następujące czynności:

 • w dniu 11 stycznia 2005 r. Zespół ds. prywatyzacji powołany Postanowieniem nr 21/04 Wojewody Małopolskiego wydał opinię uznając za zasadne i celowe podjęcie decyzji o prywatyzacji przedsiębiorstwa w trybie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o k.i.p., tj. poprzez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z udziałem inwestora,
 • w dniu 21 stycznia 2005 r. Wojewoda Małopolski zaakceptował ustalenia Zespołu i wydał Zarządzenie nr 15/05, zapraszające inwestorów do wzięcia udziału w prywatyzacji,
 • w dniu 31 stycznia 2005 r. ukazało się ogłoszenie zapraszające do składania ofert,
 • w dniu 1 marca 2005 r. Komisja ds. Rokowań podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do rokowań wybranych inwestorów,
 • w dniu 14 września 2005 r. Wojewoda Małopolski zaakceptował zaproponowany przez Komisję ds. rokowań wybór „Chemia Polska” Sp. z o.o. na inwestora, który weźmie udział w prywatyzacji bezpośredniej OPAKOMETU w Krakowie,
 • w dniu 9 listopada 2005 r. sporządzono 3 akty notarialne, w których m.in. zapisano zobowiązania pozacenowe.

Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Krakowie prawidłowo wykonywała swoje obowiązki. Czynności w przedmiotowej sprawie były przez jej pracowników wykonywane systematycznie, dokładnie i we właściwy sposób dokumentowane.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i powyższe oceny odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

13. Jednostka kontrolowana: Biuro Dyrektora Generalnego MSP

Temat kontroli:
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów oraz zewnętrznej macierzy dyskowej wraz z usługami wdrożenia i serwisu gwarancyjnego.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 11 lutego do 11 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów i zewnętrznej macierzy dyskowej wraz z usługami wdrożenia i serwisu gwarancyjnego, rozpoczęto złożeniem wniosku o uruchomienie wydatków publicznych. Wniosek został zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego MSP. Skład Komisji przetargowej, organizację, obowiązki oraz tryb pracy ustalono Zarządzeniem Dyrektora Generalnego. Ogłoszenie o przetargu zostało prawidłowo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej MSP. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert.

Komisja w wyniku analizy złożonych ofert, stwierdziła zgodność ofert z wymaganiami przyjętymi w SIWZ i zaproponowała Dyrektorowi Generalnemu wybór najtańszej oferty. W wyniku podpisanej umowy wykonawca w terminie dostarczył przedmiot zamówienia. Dostawę udokumentowano potwierdzeniami odbioru, które stanowiły podstawę do wystawienia faktury VAT. Faktura został sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zobowiązanie uregulowano w terminie.

Kontrola stwierdziła, że postępowanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznymi MSP.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i powyższe oceny odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

14. Jednostki kontrolowane: Biuro Dyrektora Generalnego MSP

Temat kontroli:
Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacja umowy na sprzątanie powierzchni biurowych, pomocniczych, sanitariatów oraz klatek schodowych i korytarzy w budynku Ministerstwa za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 maja 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 do 30 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie powierzchni biurowych, pomocniczych, sanitariatów oraz klatek schodowych i korytarzy w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa zostało wszczęte w dniu 04 lipca 2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego.
Powołanie komisji przetargowej, jej skład, tryb pracy, zakresy obowiązków poszczególnych członków oraz opracowanie dokumentów z przebiegu postępowania były zgodne z zasadami określonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i unormowaniami wewnętrznymi MSP.

Komisja w dniu 23 sierpnia 2007 r. wybrała jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ofertę firmy EKO- SERWIS.

W dniu 3 września 2007 r., z ww. firmą podpisana została umowa zlecenia na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 r. Treść umowy była zgodna z wzorem zamieszczonym w SIWZ oraz z ofertą złożoną przez wykonawcę.

Kontrola pozytywnie oceniła sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotowej umowy. Wysokość wynagrodzeń za sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych MSP we wszystkich badanych fakturach była zgodna z wysokością wynagrodzenia określoną w umowie. Faktury wystawione były z dołu, tj. na początku miesiąca następującego po okresie, w którym wykonano usługę. W jednym przypadku stwierdzono naliczenie kar za nienależyte wykonanie usługi sprzątania. Wiązało się to z odpowiednim zmniejszeniem miesięcznego wynagrodzenia za ten okres.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i powyższe oceny odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

15. Jednostka kontrolowana: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwa Transportowego „Transbud-Bielawy” w Bielawach.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9 lutego do 13 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Sprzedaż Przedsiębiorstwa Transportowego „TRANSBUD-BIELAWY” w Bielawach była oparta na przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji i została przeprowadzona w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wniesiono uwag do procesu wyboru wykonawcy analizy stanu prywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Wojewoda uzyskał zgodę Delegatury MSP w Toruniu na wydanie zarządzenia w sprawie prywatyzacji tegoż przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik ds. prywatyzacji działał zgodnie z harmonogramem oraz udzielonymi mu pełnomocnictwami i przedłożył sprawozdanie z przebiegu procesu prywatyzacji.

Wojewoda przekazał Delegaturze MSP w Toruniu dokumentację obejmującą proces tej prywatyzacji. Kontrolowana dokumentacja związana z prywatyzacją była kompletna.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani istotnych uchybień w zastosowanych procedurach. Pozytywnie oceniono efekty przeprowadzonej prywatyzacji Przedsiębiorstwa „TRANSBUD-BIELAWY”.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia kontroli i sformułowane oceny odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

16. Jednostki kontrolowane: Departament Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych MSP (wcześniej Departament Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych)

Temat kontroli:
Kontrola sposobu postępowania komórek organizacyjnych MSP w procesie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 24 kwietnia do 11 maja 2009 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą, tj. 2007 r. – 2008 r., Departament Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych (wcześniej Departament Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych) przeprowadził 4 aukcje w sprawie nabycia akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa. W 3 przypadkach nastąpiło zbycie akcji/udziałów, 1 aukcja została odwołana z powodu braku zainteresowania zakupem oferowanych akcji i udziałów. W toku przeprowadzania powyższych procesów stosowano obowiązujące w MSP procedury i przepisy.

Kontrola stwierdziła, że proces zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłaszanych publicznie nie odbywał się na podstawie harmonogramu działań bądź planu zbycia akcji i udziałów Skarbu Państwa.

Znajdujący się w dyspozycji Departamentu „Plan prywatyzacji pakietów mniejszościowych należących do Skarbu Państwa (tj. Spółek, w których Skarb Państwa posiada do 10% udziału w kapitale zakładowym) uwzględniający wyniki finansowe za ostatni rok obrotowy” nie miał charakteru dokumentu strategicznego, który stanowiłby podstawę polityki Ministerstwa Skarbu Państwa w stosunku do mniejszościowych akcji i udziałów.

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

stworzenie w Departamencie Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych dokumentu o charakterze strategicznym, który stanowiłby podstawę polityki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącej mniejszościowych akcji i udziałów. W ten sposób skonstruowany dokument powinien ponadto zawierać harmonogram prac Departamentu w procesie zbywania mniejszościowych akcji i udziałów Skarbu Państwa ogłaszanych w trybie publicznym.

17. Jednostka kontrolowana: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI Przedsiębiorstwo Państwowe Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Katowicach.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 11 marca do 17 kwietnia 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Kontrola dotyczyła procesu postępowania prywatyzacyjnego przy sprzedaży przez Wojewodę Śląskiego CENTROSTALU GÓRNOŚLĄSKIEGO PPOWH w Katowicach oraz zgromadzonej w przedmiotowym zakresie dokumentacji.

Kontrola nie wniosła uwag do wyboru trybu prywatyzacji ww. przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prywatyzacja w tym rybie gwarantowała pracownikom pakiet socjalny, stanowiący integralną część umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wykonawca analizy stanu przedsiębiorstwa został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaproszenie do rokowań ukazało się w prasie ogólnopolskiej w dniu 19 listopada 2004 r. Komisja ds. negocjacji umożliwiła zbadanie dokumentów przedsiębiorstwa wyznaczając czas i zakres badania (jednakowy dla każdego podmiotu) oraz termin na przedstawienie wiążących warunków umowy. Wszyscy inwestorzy dopuszczeni do negocjacji zostali poinformowani o cenie wyjściowej za przedsiębiorstwo oraz o zasadach dotyczących badania dokumentów przedsiębiorstwa.

Przebieg rokowań został szczegółowo udokumentowany, a wynegocjowana cena za przedsiębiorstwo, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy, wykraczała poza przedział wynikający z oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz kwotę wyjściową przyjętą przez Wojewodę do negocjacji.

W dniu 7 marca 2006 r. zawarto umowę sprzedaży przedsiębiorstwa. Inwestor zobowiązał się również do dokonania nakładów inwestycyjnych w okresie 5 lat oraz dał gwarancje zatrudnienia dla przejętych pracowników przez okres 5 lat.

Kontrola pozytywnie oceniła sposób zabezpieczenia realizacji zobowiązań inwestycyjnych i gwarancji pracowniczych przez inwestora. W przypadku ich niewykonania w umowie sprzedaży przewidziano zapisy o podwójnym zabezpieczeniu zapłaty kar umownych na rzecz Skarbu Państwa.

Przedsiębiorstwo zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2006 roku. Stosownie do obowiązujących przepisów Wojewoda przekazał w dniu 28 lipca 2006 r. do Dyrektora Delegatury Ministra Skarbu Państwa, niezbędne dokumenty i informacje do wykonywania przez niego praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

18. Jednostki kontrolowane: Biuro Dyrektora Generalnego MSP

Temat kontroli:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizację umów na naprawy i serwisowanie pojazdów mechanicznych, obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 11 lutego do 11 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

W kontrolowanym okresie obowiązywały umowy na naprawy i serwisowanie pojazdów MSP, zawarte po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

- Nr 11/ST/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. z Firmą Autogala Sp. z o.o., (obowiązywała w okresie 2006 r. – 31 grudnia 2008 r.). Kontrola pozytywnie oceniła przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w powyższym zakresie;

- Nr MSP/B/148-00/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. z wykonawcą – firmą AB-CAR SERVICE Sp. o.o. (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe, nie stwierdzono większych uchybień. Jedynie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, w którym podano zaniżoną jego wartość oraz nieprawidłową datę opublikowano ze znacznym opóźnieniem. Kontrola ustaliła, że dwa oryginały umowy nr MSP/B/148-00/2008 (które powinny być jednobrzmiące) różnią się datą podpisania. W obu egzemplarzach umowy brakuje ciągłości numeracji paragrafów.

W zakresie realizacji umów obowiązujących w 2008 r. i styczniu 2009 r. kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej prowadzonych napraw i serwisu pojazdów służbowych MSP oraz kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym,

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

1) wzmożenie nadzoru nad pracą komisji przetargowych,

2) staranne sporządzanie umów, opracowanie i wdrożenie procedur zabezpieczających interes zamawiającego w zakresie realizacji umów,

3) prowadzenie na bieżąco ewidencji napraw i serwisu pojazdów służbowych MSP,

4) właściwe przeprowadzanie kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym.

III. KONTROLE DORAŹNE

1. Jednostka kontrolowana: Departament Instytucji Finansowych

Temat kontroli:
Kontrola procesu prywatyzacji Polmozbytu Kraków S.A. ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odmowy wydania akcji przez Ministra Skarbu Państwa inwestorowi PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 24 do 27 lutego 2009 r.

Ustalenia kontroli:

PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. kilkakrotnie przystępował do przetargu składając oferty nabycia akcji Skarbu Państwa w spółce Polmozbyt Kraków S.A.

Kontrola stwierdziła, że podwyższenie, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Kraków S.A. w dniu 26 września 2007 r., kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. nie mogło w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej spółki, natomiast w istotny sposób zmieniło sytuację korporacyjną w spółce. W wyniku podwyższenia kapitału udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki obniżył się z 15,68% do 11,98%, podczas gdy udział PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. wzrósł z 15,7% do 36,41%. Oznaczało to ponad trzykrotne pogorszenie się sytuacji korporacyjnej Skarbu Państwa wobec PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., co mogło mieć wpływ na ewentualne obniżenie ceny akcji Skarbu Państwa.

Naraziło to Skarb Państwa na roszczenia ze strony pozostałych oferentów, którzy przystąpili do przetargu ogłoszonego w dniu 25 lipca 2007 r., zaś swoje oferty składali w innej sytuacji faktycznej w spółce.

Kontrola wykazała, iż niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia działania pracowników Departamentu Instytucji Finansowych mogą świadczyć o niedopełnieniu przez nich obowiązków i/lub intencjonalności ich działań na rzecz jednego z akcjonariuszy.

W oparciu o powyższe ustalenia i uwagi wniesiono o:

1) dokonanie oceny przez Departament Zastępstwa Procesowego i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa sytuacji prawnej Skarbu Państwa w zakresie ewentualnego działania na szkodę Skarbu Państwa przez osoby i podmioty uczestniczące w procesie opisanym w sprawozdaniu z kontroli,

2) ze względu na ewentualny błąd co do okoliczności faktycznych, ocenie powinna również podlegać możliwość ewentualnego uchylenia się Skarbu Państwa od skutków złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty na zakup pakietu akcji Skarbu Państwa w Polmozbyt Kraków S.A. złożonej przez PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A.

2. Jednostki kontrolowane: Komórki organizacyjne MSP

Temat kontroli:
Kontrola procesów prywatyzacji Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży „Polmos” S.A. z siedzibą w Józefowie k/Błonia oraz Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych „Polmos” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Ocenie poddano poprawność stosowanych procedur w toku przeprowadzania procesów prywatyzacji ww. spółek. Oferty wstępne uczestnictwa w procesach prywatyzacji obu spółek oraz oferty wiążące złożono zgodnie z procedurami obowiązującymi w MSP.

Oferty wstępne uczestnictwa w procesach prywatyzacji obu spółek oraz oferty wiążące złożone zostały w sposób zgodny z procedurami prywatyzacyjnymi obowiązującymi w MSP.

Wiążące oferty zakupu akcji ŚWWG „Polmos” S.A. w Bielsku-Białej złożyły 2 podmioty. W przypadku MWWiD „Polmos” S.A. w Józefowie k/Błonia – 3 podmioty; do rokowań dopuszczony został jeden potencjalny inwestor z uwagi na fakt, iż drugi podmiot, mimo przedłożenia korzystniejszej oferty, nie uwiarygodnił swojej oferty pod względem finansowym, kolejny zaś wykazywał ujemną sytuację ekonomiczną.

Do momentu zakończenia kontroli, w MSP trwały prace Komisji powołanej do odbioru aktualizacji zleconych analiz prywatyzacyjnych.

Kontrola uznała, że rozstrzygnięcie procesów prywatyzacji ww. spółek powinno nastąpić po złożeniu przez inwestorów, dopuszczonych do negocjacji, ostatecznych ofert i poddania ich wnikliwej ocenie przez Zespół ds. rokowań. Ostateczne wnioski i rekomendacje tego Zespołu miały zostać przedłożone Ministrowi Skarbu Państwa po zakończeniu rozmów z potencjalnym inwestorem, zaplanowanych na dzień 01.04.2009 r., tj. po zakończeniu kontroli.


W oparciu o powyższe ustalenia i uwagi wniesiono o:

rzetelne i precyzyjne omówienie przez Zespół ds. rokowań wszelkich działań podejmowanych w ramach ww. procesów, by nie wzbudzały żadnych wątpliwości czy kontrowersji. Wyniki tych działań powinny znaleźć odzwierciedlenie w rekomendacji przedkładanej Ministrowi Skarbu Państwa.

3. Jednostki kontrolowane: Departament Ewidencji, Reprywatyzacji i Rekompensat, Departament Instytucji Finansowych

Temat kontroli:
Kontrola w zakresie zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego sprzedaży akcji Rzeszowskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wyodrębnionych do zasobu majątkowego Skarbu Państwa, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 do 15 czerwca 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Instytucji Finansowych MSP o akcjach Rzeszowskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A., Departament Ewidencji, Reprywatyzacji i Rekompensat MSP przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. W projekcie powyższego rozporządzenia znalazł się błąd polegający na określeniu akcji RCMB S.A. jako imiennych zamiast na okaziciela.

W umowie zlecenia sprzedaży akcji RCMB S.A. zawartej w dniu 22 października 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego ponownie błędnie określono akcje podlegające sprzedaży jako akcje imienne zamiast na okaziciela.

Określenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. oraz w umowie zlecenia sprzedaży z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, akcji RCMB S.A. jako akcji imiennych zamiast akcji na okaziciela nie mogło zostać uznane za błąd pisarski. Z uwagi na niewystępowanie w obrocie prawnym rzeczonych akcji umowa zlecenia w części dotyczącej sprzedaży akcji RCMB S.A. była nieważna (świadczenie niemożliwe).

Minister Skarbu Państwa w dniu 9 kwietnia 2009 r. parafował aneks nr 1 do umowy z dnia 22 października 2008 r. wyłączający akcje RCMB S.A. z zakresu ww. umowy

W oparciu o powyższe oceny i uwagi wniesiono o:

z powyższego wynika, iż w trakcie przygotowywania aktów prawnych oraz innych dokumentów wszelkie uzgodnienia pomiędzy departamentami MSP powinny mieć charakter pisemny. Dokonywanie uzgodnień roboczych przy użyciu nieformalnych sposobów komunikowania się istotnie przyspiesza pracę poszczególnych departamentów, ale nie może zupełnie zastępować przedstawiania stanowisk w formie dokumentów takich jak: pisma przewodnie, protokoły uzgodnień i inne. Tego typu postępowanie prowadzić może do powstawania niejasności i błędów, a w konsekwencji do narażenia Skarbu Państwa na szkodę. Ponadto w przypadku niedopełnienia obowiązków przez poszczególnych pracowników występować mogą trudności ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów prawnych.


IV. KONTROLE ROZPOCZĘTE W I PÓŁROCZU 2009 r. I BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI W II PÓŁROCZU 2009 R.

1. Jednostka kontrolowana: Departamenty Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II

Temat kontroli:
Kontrola w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego wobec spółki „Opakomet” S.A. w Krakowie

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 29 czerwca 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r.

Kontrola za zgodą Ministra Skarbu Państwa została przedłużona do dnia 28.08.2009 r., z uwagi na konieczność pogłębienia kontroli. W ramach wykonywania nadzoru DNWiPII podejmował szereg działań związanych z funkcjonowaniem Spółki i jej trudną sytuacją gospodarczo-finansową. W wyniku tych działań wytworzono dużo różnorodnych dokumentów, wymagających gruntownej analizy ze strony kontrolerów.
Ustalenia kontroli zostaną przedstawione po napisaniu i parafowaniu protokołu przez kontrolujących. Oceny oraz wnioski i zalecenia pokontrolne zostaną przedstawione po sporządzeniu i podpisaniu przez Ministra SP wystąpienia pokontrolnego.

V. KONTROLE ROZPOCZĘTE W II PÓŁROCZU 2008 I BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2009 R.

1. Jednostki kontrolowane: Delegatury MSP w Katowicach oraz w Lublinie

Temat kontroli:
Kontrola wywiązywania się Delegatur Ministra Skarbu Państwa z wykonywania obowiązków przewidzianych w §5 ust. 3 Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadzorowania i monitorowania zobowiązań prywatyzacyjnych oraz trybu zmiany warunków umów prywatyzacyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17 listopada do 31 grudnia 2008 r.

Kontrola pozytywnie oceniła działania Delegatury MSP w Lublinie w zakresie wprowadzania do Zintegrowanego Systemu Informatycznego informacji dotyczących zobowiązań prywatyzacyjnych i ich realizacji.

Termin zakończenia kontroli uległ wydłużenia z uwagi na długotrwały proces analizowania i opiniowania treści protokołu przez Dyrektora Delegatury w Katowicach. Protokół został wysłany do Delegatury, celem podpisania przez Dyrektora.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.

VI. KONTROLE PRZENIESIONE

1. Kontrola wykonywania obowiązku wprowadzania do Bazy Informacyjnej MSP danych z rocznych sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych przez Ministra SP oraz informacji o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej

Za zgodą Ministra Skarbu Państwa (notatka z dnia 16 kwietnia 2009 r. znak: MSP/DKiMNSP/1091/09) powyższa kontrola została przeniesiona do planu kontroli na II półrocze 2009 r.

Konkluzja:

Wszystkie przeprowadzone przez Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa kontrole, zostały zakończone sporządzeniem wniosków lub wystąpienia pokontrolnego, a następnie przedłożone kontrolowanym jednostkom, celem realizacji zawartych w nich ustaleń i uwag. Obok zaleceń w sprawach jednostkowych, DKiMNSP opierając się na wynikach kontrolowanego zagadnienia, formułował także wnioski systemowe rzutujące na prawidłowe funkcjonowanie całego Ministerstwa.

Przeprowadzone przez DKiMNSP kontrole pozwalały w porę dostrzec pojawiające się uchybienia, a wytyczne ujęte we wnioskach i wystąpieniach pokontrolnych pozwoliły na przestrzeganie procedur, dokumentowanie prowadzonych procesów i wszczęcie stosownych czynności naprawczych oraz zdyscyplinowanie całego Ministerstwa do dysponowania środkami budżetowymi w sposób przemyślany, bez nieuzasadnionej rozrzutności i marnotrawstwa.

W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, ujawnionych zaniedbań i nienależytego wykonywania obowiązków tak przez Delegatury, jak i Departamenty, zintensyfikowano działania w zakresie nadzoru nad realizacją zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych, dokonano dogłębnej analizy stanu windykacji należności SP i uruchomiono procedurę umożliwiającą odzyskanie zaległych należności. Zobligowano Delegatury do przykładania należytej staranności przy wprowadzaniu istotnych danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego i usunięcia wykrytych błędnych informacji, mogących destabilizować wykonywanie zadań przez pozostałe komórki MSP.

Kontrola wskazała również brak koordynacji wewnętrznych aktów prawnych utrudniający skuteczną i sprawną realizację przydzielonych zadań, np. w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego, gospodarowania mieniem SP, zlecania i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych, mających istotne znaczenie dla prowadzonych procesów prywatyzacyjnych.

Wykazanie powyższych nieprawidłowości skutkuje usprawnieniem i poprawą jakości pracy wykonywanej w MSP, opracowywaniem bardziej jednolitych i spójnych przepisów oraz zasad, jak również wykorzystaniem doświadczeń z zebranych w toku przeprowadzanych kontroli ustaleń odnośnie realizacji zadań przez komórki organizacyjne MSP. Obecnie kontynuowane są prace nad usprawnieniem nadzoru właścicielskiego. Projekt ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa ma na celu kodyfikację w jednym akcie prawnym wszystkich przepisów o nadzorze, dotychczas rozproszonych w wielu różnych aktach. Ustawa systemowo uporządkuje także kwestie związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność SP.

Efektywność kontroli należy postrzegać przez pryzmat działań podejmowanych w następstwie realizacji wniosków pokontrolnych, a także określonych sfer działalności MSP. Kontrola dokonuje oceny funkcjonowania MSP, pozytywnie oddziałując na całe Ministerstwo, jak i wszystkie podmioty wykonujące w jego ramach zadania, poprzez wskazywanie zagrożeń, niedociągnięć, nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk oraz propagowanie dbałości o porządek prawny. Stanowi instrument gwarantujący utrzymanie odpowiedniego poziomu profesjonalizmu i odpowiedzialności za podejmowane i dokumentowane w Ministerstwie decyzje i czynności.


 

Biuro Kontroli, stosownie do postanowień § 9 zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa, przedkłada Ministrowi półroczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po okresie objętym planem.

Biuro Kontroli
Kontakt do sekretariatu:

tel.: /+48 22/ 695 87 20
fax: /+48 22/ 695 88 62

 

Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli:

Medatdane

Autor: Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa
Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Ostatnia zmiana: 27.01.2010 , 27.07.2015 Justyna Kania
do góry