Jesteś tutaj

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej sporządza do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254). Obowiązek publikacji sprawozdania w BIP wynika z art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Skarbu Państwa za rok:

do góry