Jesteś tutaj

Komitet Audytu

Zgodnie z art. 289 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz zapisami § 2 ust. 3 załącznika do zarządzenia  nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie  regulaminu Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa do końca lutego każdego roku komitet audytu składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim ministrowi kierującemu działem oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadań podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

do góry