Jesteś tutaj

Ministerstwo

Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Znajdują się tu aktualne informacje dotyczące prac naszego ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prowadzonych procesów prywatyzacji, jak również spraw wynikających ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa oraz komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Mamy nadzieję, że udostępnione w ten sposób materiały przybliżą Państwu zakres zadań oraz uprawnień Ministra Skarbu Państwa i kierowanego przez niego ministerstwa.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Jednym z takich działów, określonych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, jest właśnie dział administracji rządowej Skarbu Państwa. Do zadań kierującego nim ministra należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Uprawnienie to jest realizowane, między innymi, poprzez dokonywanie komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej. Pod pojęciem „prywatyzacja” należy rozumieć proces zbywania akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa podejmuje również decyzje odnośnie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, gdyż po spełnieniu określonych warunków, może zbyć nieodpłatnie akcje lub udziały spółki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. Minister sprawuje także nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - państwowej jednostki organizacyjnej powołanej w celu zapewniania ochrony praw i interesów Skarbu Państwa.

Aktualnym dokumentem wskazującym na cele działalności Ministra Skarbu Państwa są "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015", z którym w dniu 5 sierpnia 2014 roku zapoznała się Rada Ministrów. Ministerstwo Skarbu Państwa będzie przede wszystkim budowało wartość podmiotów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, a także dążyło do zmniejszenia zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny. „Priorytety…” zawierają także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w dziale Programy i strategie.

Istotne uprawnienia Ministra Skarbu Państwa związane są z nadzorem właścicielskim. Uprawnienia te wynikają z tytułu uczestnictwa Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej państwowych osób prawnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Minister dba o to, aby zasoby majątku państwowego były racjonalnie wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki narodowej. Szczególny nacisk jest położony na wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości wspomnianej grupy podmiotów, jak również na nadzorowanie przygotowania poszczególnych podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji. Minister Skarbu Państwa, w szeregu przypadków, działa także jako organ udzielający przedsiębiorcom pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego taką pomocą. Stanowi ona istotny instrument wspomagania realizacji procesów restrukturyzacji i prywatyzacji.

Medatdane

Autor: Marcin Moryń
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 02.07.2015 , Data modyfikacji : 21.07.2015 Justyna Kania
do góry