Jesteś tutaj

Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154): „Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji”.

Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzane jest w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864, z późn. zm.) i na podstawie danych pozyskiwanych w trakcie prowadzenia zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa przez Ministra Skarbu Państwa.

Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych - sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa wg stanu na:

do góry