Jesteś tutaj

Nieruchomości w portach i przystaniach morskich

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 z późn. zm.) zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, wymaga:

 1. przeniesienie własności, użytkowania wieczystego albo oddanie w użytkowanie wieczyste,
 2. oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat
 • nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich.

Informacja dla podmiotów składających wnioski do Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 z późn. zm.)

Tryb rozpatrywania:
Do rozstrzygania w sprawach wniosków rozpatrywanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich, stosuje się tryb określony przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i informacje:
Wnioskodawca obowiązany jest do przedłożenia wniosku zawierającego następujące dane:

 1. podstawę prawną wystąpienia,
 2. podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie nieruchomością,
 3. przedmiot umowy, w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości,
 4. uzasadnienie zamierzonej czynności prawnej, w tym informację dotyczącą dotychczasowego i przewidywanego sposobu zagospodarowania nieruchomości, umożliwiające stwierdzenie, czy nieruchomość będzie wykorzystywana na cele związane z gospodarką morską.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty
 

 1. umowa przedwstępna (w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat dołączona do wniosku umowa przedwstępna powinna określać w szczególności zasady rozliczeń nakładów poniesionych na nieruchomość oraz warunki rozwiązania przyrzeczonej umowy przed upływem terminu, na który zostanie zawarta),
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, tj.:

  - odpis z księgi wieczystej,

  - wypis z rejestru gruntów,

  - decyzja uwłaszczeniowa (w zależności od treści wniosku),

  - decyzja o podziale nieruchomości (jeżeli grunt ulegał podziałowi),
 3. opinia podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, dotycząca przedmiotu umowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską,
 4. dokumenty dotyczące sytuacji prawnej wnioskodawcy oraz nabywcy, tj.:

  - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  - wyciąg z księgi udziałów lub akcyjnej (w przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia udziałowców lub akcjonariuszy spółki na podstawie odpisu z KRS),

  - wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 5. w przypadku organów samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez starostów, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, dodatkowo:

  - uchwały rady gminy, jeżeli obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów odrębnych,

  - zgody właściwego wojewody,
 6. w przypadku państwowymi osób prawnych - oświadczenia wnioskodawcy, czy przedmiotowa sprawa była rozpatrywana przez Ministra Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, na podstawie art. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 15 stycznia 2003 r., a po tym dniu na podstawie art. 5a ust. 1 tejże ustawy,
 7. w przypadku przedsiębiorstw państwowych - stanowiska Dyrektora Delegatury MSP, gdy dokonanie zamierzonej czynności prawnej związane jest z obowiązkiem uzyskania jego zgody, na podstawie art. 7a ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 8. inne dokumenty potwierdzających dane i informacje wynikające z wniosku.

W uzasadnionych przypadkach Departament rozpatrujący ww. wnioski w imieniu Ministra Skarbu Państwa uprawniony jest w toku postępowania do żądania również innych, niż określone powyżej, dokumentów i informacji.

Tryb uzgadniania z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej:
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich, MSP występuje o opinię do Ministra Infrastruktury, w którego właściwości znajdują się sprawy gospodarki morskiej, przekazując kserokopie wniosku wraz z załączonymi dokumentami.

 

Medatdane

Autor: Departament Ewidencji, Reprywatyzacji i Rekompensat
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 19.06.2009 , Data modyfikacji : 02.07.2015 Redaktor MSP
do góry