Jesteś tutaj

Gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby instytucji państwowych

Opublikowane: 19.01.2010


Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadziły od 2009 roku mechanizmy umożliwiające prowadzenie przez jeden organ – Ministra Skarbu Państwa polityki gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonymi na potrzeby instytucji państwowych, wymienionych w ustawie.

W tym obszarze kompetencyjnym wyodrębnione są następujące grupy nieruchomości:

 1. grupa nieruchomości przeznaczone na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej − Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy (art. 60 ust. 1 ustawy);
 2. grupa nieruchomości przeznaczone na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz na potrzeby statutowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 60a ust. 1 ustawy).
 3. grupa nieruchomości sprzedawane, oddawane w użytkowanie, dzierżawę lub najem na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych na podstawie umów zawieranych przez Ministra Skarbu Państwa (art. 61 ustawy).

Potrzeby statutowe należy definiować w ten sposób, iż są związane i wynikają one z korzystania z nieruchomości niezbędnych dla prowadzenia działalności należącej do statutowego zakresu działania tych instytucji i z realizowanymi przez nie zadaniami publicznymi.

Różnica pomiędzy grupą I a grupą II polega na tym, że jednostki z grupy II mogą nieodpłatnie wykorzystywać nieruchomości oddane w trwały zarząd również na cele niestatutowe (np.: ośrodki wypoczynkowe).

W zakresie gospodarowania nieruchomościami z grupy I i II Minister Skarbu Państwa realizuje następujące obowiązki:

 • wydaje decyzje o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd;
 • wydaje decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu;
 • w przypadku likwidacji lub przekształcenia ww. instytucji państwowych podejmuje decyzje w odniesieniu do nieruchomości będących w ich trwałym zarządzie.

Dodatkowo w zakresie gospodarowania nieruchomościami z grupy II Minister Skarbu Państwa realizuje szeroki wachlarz obowiązków określonych w art. 60a ust. 2 ustawy obejmujący:

 • prowadzenie, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby jednostek organizacyjnych wymienionych w ww. artykule;
 • prowadzenie, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, polityki planowania
 • w zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, nieruchomości na potrzeby tych jednostek organizacyjnych oraz sprzedaży albo przekazywania do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości zbędnych dla potrzeb w.w. jednostek organizacyjnych;
 • zapewnianie wyceny nieruchomości;
 • sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości;
 • dokonywanie czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd;
 • współpracę ze starostami oraz z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • sprzedaż, a także wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie albo przekazywanie do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, nieruchomości, jeżeli stały się zbędne dla ww. jednostek organizacyjnych;
 • nabywanie na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości na potrzeby tych jednostek organizacyjnych;
 • dokonywanie zamiany praw własności, zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność, a także zamiany praw użytkowania wieczystego, w stosunku do nieruchomości będących w jego ewidencji, między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego, na potrzeby ww. jednostek organizacyjnych;
 • podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości, a także w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, w odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd;
 • składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej;
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 60a ust. 1;
 • składanie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania od starosty dokumentacji.

Medatdane

Autor: Departament Mienia Skarbu Państwa
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 19.01.2010 , 02.07.2015 Redaktor MSP
do góry